Επ. Δικαστήριο Λευκωσίας: Η διαδικασία που θα ακολουθείται για τον εκ νέου ορισμό των υποθέσεων

Το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας ανακοινώνει ότι για την εύρυθμη λειτουργία του Δικαστηρίου υπό τις περιστάσεις και κυρίως προς διευκόλυνση όλων των εμπλεκομένων στην απονομή της δικαιοσύνης, έχουν δοθεί οι ακόλουθες οδηγίες από τη Διοικητική Πρόεδρο:

(1)Σε κάθε δικάσιμο θα τίθενται ενώπιον του αρμόδιου Δικαστή μόνον υποθέσεις οι οποίες εμπίπτουν στις εξαιρέσεις από την αναστολή, όπως αυτές έχουν καθοριστεί στις υποπαραγράφους (Α)Ι(i) και (ii) της Ανακοίνωσης του Ανωτάτου Δικαστηρίου ημερ. 16/3/2020.

(2)(α) Οι υπόλοιπες υποθέσεις θα τυγχάνουν χειρισμού από το αρμόδιο Πρωτοκολλητείο σε συνεννόηση με τον αρμόδιο Δικαστή. (β) Επί του παρόντος έχουν δοθεί οδηγίες όπως οι υποθέσεις εκάστης δικασίμου επαναορίζονται για προγραμματισμό σε αντίστοιχη συγκεκριμένη δικάσιμο εντός Μαΐου του 2020, ήτοι οι υποθέσεις της 17/3/2020 ορίζονται στις 5/5/2020, οι υποθέσεις της 18/3/2020 ορίζονται στις 6/5/2020 κ.ό.κ. (εκτός αν δοθούν άλλες ειδικότερες οδηγίες σε κάποια περίπτωση). (γ) Οι διάδικοι και οι συνήγοροι τους θα ενημερώνονται μέσω ημερήσιας Κατάστασης Αναβολών, η οποία θα αναρτάται στον Πίνακα Ανακοινώσεων 2 του Δικαστηρίου και παράλληλα θα κοινοποιείται στον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο ηλεκτρονικά.

(3)(α) Όσον αφορά αιτήσεις για ενδιάμεσα διατάγματα διευκρινίζεται ότι η εκδίκαση τους κατά την περίοδο της αναστολής υπόκειται στη λήψη άδειας από τον αρμόδιο Δικαστή ο οποίος κρίνει για το κατεπείγον και αν συντρέχουν εξαιρετικά επείγουσες περιστάσεις. Τα πιο πάνω ισχύουν τόσο για νέες αιτήσεις όσο και αιτήσεις στις οποίες έχουν ήδη εκδοθεί διατάγματα. (β) Στη δεύτερη περίπτωση, δηλαδή σε περιπτώσεις στις οποίες έχουν ήδη εκδοθεί διατάγματα (επιστρεπτέα), ο φάκελος θα τίθεται από την προηγούμενη μέρα ενώπιον του Δικαστή για τη δική του κρίση σε σχέση με το κατεπείγον και το αν πρόκειται για εξαιρετικά επείγουσα περίπτωση. (γ) Για σκοπούς διευκόλυνσης και καλύτερης εξυπηρέτησης όλων παρακαλούνται οι συνήγοροι οι οποίοι έχουν υποθέσεις στις οποίες έχουν εκδοθεί διατάγματα και είναι επιστρεπτέα εντός της περιόδου αναστολής ή εφέσεις σχετικές με πλειστηριασμούς να ενημερώνουν το αργότερο μέχρι τις 12:00 μ.μ. της προηγούμενης ημέρας για τον αριθμό υπόθεσης και τη δικάσιμο, στην ηλεκτρονική διεύθυνση senior.reg.nic@dc.judicial.gov.cy

Aνακοίνωση Τύπου Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας

Print Friendly, PDF & Email