Ανακοίνωση Τμήματος Φορολογίας αναφορικά με την παράταση ημερομηνίας υποβολής ένστασης και επιβολής πρόσθετου φόρου για Φορολογίες Εισοδήματος Ατόμου που εκδόθηκαν εντός του 2023

Παράταση για την ηλεκτρονική διαδικασία συμπλήρωσης ερωτηματολογίου για την παρεμπόδιση και καταπολέμηση των αδικημάτων ξεπλύματος παράνομου χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

Ανακοίνωση αναφορικά με τη Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Εκπαίδευση (ΚΔΠ 386/2017) για σκοπούς ανανέωσης της άδειας εξασκήσεως επαγγέλματος για το έτος 2023

Ανακοίνωση αναφορικά με τη Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Εκπαίδευση (ΚΔΠ 386/2017) για σκοπούς ανανέωσης της άδειας εξασκήσεως επαγγέλματος για το έτος 2022