Παράταση στην προθεσμία υποβολής αιτήσεων στο Σχέδιο Κρατικών Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας για το 2020

Διαβάστε την ανακοίνωση:

Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ενημερώνει για την παράταση στην προθεσμία υποβολής αιτήσεων στο Σχέδιο Κρατικών Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας για το 2020 μέχρι τις 31 Αυγούστου 2020, και καλεί τους ενδιαφερόμενους Φορείς όπως υποβάλουν αιτήσεις, για επιχορήγηση των προγραμμάτων τους για περίοδο 12 μηνών (Ιανουάριος-Δεκέμβριος).

Το Σχέδιο, τα Παραρτήματα καθώς και το Έντυπο της Αίτησης, είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας www.mlsi.gov.cy/sws από τις 13 Μαρτίου 2020.

Οι δικαιούχοι ορίζονται στο άρθρο 2 του Σχεδίου και οι αιτήσεις τους πρέπει να υποβάλλονται σε δύο αντίτυπα, να απευθύνονται στο Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων με συνοδευτική επιστολή και να κατατίθενται στα κατά τόπους Γραφεία Κοινωνικών Υπηρεσιών των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας, το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 31 Αυγούστου 2020 και ώρα 12 μ., σε κλειστό φάκελο, στο εξωτερικό μέρος του οποίου να αναγράφεται:

  1. Η επωνυμία και η διεύθυνση του αιτούντος Φορέα.
  2. «Αίτηση στο πλαίσιο του Σχεδίου Κρατικών Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την παροχή Υπηρεσιών Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος για το 2020»
  3. Η διεύθυνση του Γραφείου Κοινωνικών Υπηρεσιών, στο οποίο θα κατατεθεί η αίτηση.

Αιτήσεις οι οποίες δεν συνοδεύονται από όλα τα απαραίτητα έγγραφα, δεν θα γίνονται αποδεκτές.

Σημειώνεται ότι η διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων ξεκινά από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και ως εκ τούτου, οι αιτήσεις θα εξετάζονται κατά σειρά ημερομηνίας υποβολής.

Print Friendly, PDF & Email
Tags: , ,