Υποχρέωση των επενδυτικών ταμείων για καταχώριση των πραγματικών δικαιούχων στο μητρώο πραγματικών δικαιούχων του Εφόρου Εταιρειών

Σε συνέχεια προηγούμενων ανακοινώσεων του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας και σύμφωνα με τον ορισμό του όρου «Πραγματικός Δικαιούχος», το Τμήμα διευκρινίζει τα πιο κάτω όσον αφορά την καταχώρηση πραγματικών δικαιούχων από Επενδυτικά Ταμεία (Investment Funds).

1. Ο όρος Επενδυτικά Ταμεία περιλαμβάνει τις οντότητες που εγγράφονται στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας ως ΟΣΕ (Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων) δηλαδή :

  • ΟΣΕΚΑ -Οργανισμός Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες,
  • ΟΕΕ-Οργανισμοί Εναλλακτικών Επενδύσεων,
  • ΟΕΕΠΑΠ – Οργανισμός Εναλλακτικών Επενδύσεων με Περιορισμένο Αριθμό Προσώπων
  • ΚΟΕΕ – Καταχωρισμένος Οργανισμός Εναλλακτικών Επενδύσεων

2. Η γνωστοποίηση πραγματικών δικαιούχων στο Μητρώο πρέπει να γίνεται τόσο για φυσικά πρόσωπα που κατέχουν διοικητικές μετοχές (management shares) όσο και για τα φυσικά πρόσωπα που κατέχουν επενδυτικές μετοχές (investor shares).

3. Όπου το Επενδυτικό Ταμείο είναι δομημένο ως ταμείο «τύπου ομπρέλα» με περισσότερα του ενός επενδυτικά τμήματα, ο ορισμός του πραγματικού δικαιούχου ισχύει για τη νομική οντότητα που είναι εγγεγραμμένη στο μητρώο εταιρειών, σε επίπεδο ομπρέλας. Νοείται ότι το Επενδυτικό Ταμείο «τύπου ομπρέλα» συνιστά ενιαία νομική οντότητα.

4. Για τον καθορισμό των δικαιούχων που κατέχουν πάνω από το 25% της αξίας των μετοχών ενός Επενδυτικού Ταμείου, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψιν ο τελευταίος επίσημος υπολογισμός της Καθαρής Αξίας Ενεργητικού (Net Asset Value(NAV)):

  • Για την πρώτη γνωστοποίηση με ημερομηνία έναρξης 16/03/2021 θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ημερομηνίας 31/12/2020.
  • Σε περίπτωση που το Επενδυτικό Ταμείο έχει υπολογίσει την Καθαρή Αξία Ενεργητικού μεταξύ της περιόδου 01/01/2021 και 15/03/2021, για την πρώτη γνωστοποίηση θα χρησιμοποιήσει την τελευταία Καθαρή Αξία Ενεργητικού πριν τις 16/03/2021.

5. Τα Επενδυτικά Ταμεία θα πρέπει να γνωστοποιούν τυχόν αλλαγές στους πραγματικούς δικαιούχους εντός 14 ημερών από τον επίσημο υπολογισμό της Καθαρής Αξίας Ενεργητικού:

  • Αν ένα Επενδυτικό Ταμείο υπολογίζει την Καθαρή Αξία Ενεργητικού του ανά τρίμηνο, τότε ανά τρίμηνο θα πρέπει να γνωστοποιεί και τυχόν αλλαγές στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων.
  • Αν υπάρχει έκτακτος υπολογισμός της Καθαρής Αξίας Ενεργητικού, την δεδομένη στιγμή, και εντός 14 ημερών από τον εν λόγω υπολογισμό, θα πρέπει να γίνει σχετική γνωστοποίηση στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων, αν υπάρχουν οποιεσδήποτε αλλαγές στα στοιχεία που είναι ήδη καταχωρημένα.

6. Σε περίπτωση που, αφού εξαντληθούν όλα τα δυνατά μέσα και υπό τον όρο ότι δεν υπάρχουν βάσιμες υποψίες, δεν προσδιοριστεί πρόσωπο ως πραγματικός δικαιούχος ή εάν υπάρχει αμφιβολία ότι το πρόσωπο που προσδιορίστηκε είναι ο πραγματικός δικαιούχος, το πρόσωπο ή τα πρόσωπα που κατέχει ή κατέχουν τη θέση ανώτατου διοικητικού στελέχους δηλώνονται ως πραγματικοί δικαιούχοι στο Μητρώο.

7. Σε περίπτωση εξωτερικά διαχειριζόμενων Επενδυτικών Ταμείων, αφού εξαντληθούν όλα τα δυνατά μέσα και υπό τον όρο ότι δεν υπάρχουν βάσιμες υποψίες, δεν προσδιοριστεί πρόσωπο ως πραγματικός δικαιούχος ή εάν υπάρχει αμφιβολία ότι το πρόσωπο που προσδιορίστηκε είναι ο πραγματικός δικαιούχος, το φυσικό πρόσωπο που θα δηλώνεται ως Πραγματικός Δικαιούχος στο Μητρώο είναι ο Γενικός Διευθυντής του Εξωτερικού Διαχειριστή.

Πηγή: Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , ,