Ετήσια Έκθεση Λειτουργού Συμμόρφωσης – Παράταση Ηλεκτρονικής υποβολής

Το Τμήμα Εποπτείας και Συμμόρφωσης επιθυμεί να ενημερώσει όλους τους Λειτουργούς Συμμόρφωσης ότι έχει δοθεί παράταση, μέχρι την 31η Αυγούστου 2020, για την υποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή  της Ετήσιας Έκθεσης του Λειτουργού Συμμόρφωσης στον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο.

Η διαδικασία υποβολής είναι η ακόλουθη:

  • Η Ετήσια Έκθεση ετοιμάζεται από το Λειτουργό Συμμόρφωσης και υποβάλλεται προς έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
  • Η Ετήσια Έκθεση, αφού εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, υποβάλλεται ηλεκτρονικά μαζί με συνοδευτική επιστολή από τον/τους Διευθυντή/ές του εποπτευόμενου μέλους, μέσω της οποίας βεβαιώνει/ουν την έγκριση της Ετήσιας Έκθεσης, στον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο. Εναλλακτικά, μπορούν να επισυναφθούν τα πρακτικά έγκρισης του ΔΣ.
  • Σε περίπτωση αυτοεργοδοτουμένου δικηγόρου ή/και όταν ο Λειτουργός Συμμόρφωσης είναι και ο μοναδικός μέτοχος και Διευθυντής του εποπτευόμενου μέλους, η συνοδευτική επιστολή δεν είναι αναγκαία.
  • Οι δικηγόροι μπορούν να σαρώσουν και να υποβάλουν την Ετήσια Έκθεση συνοδευόμενη από τη σχετική επιστολή σε ένα αρχείο στον ακόλουθο σύνδεσμο
  • Σημειώνεται ότι μόνον οι δικηγόροι μπορούν να υποβάλουν την Ετήσια Έκθεση μέσω της ιστοσελίδας.

Ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος επισημαίνει ότι σε περίπτωση μη συμμόρφωσης θα επιβληθούν κυρώσεις.

Ανακοίνωση Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου

Print Friendly, PDF & Email