Η Κομισιόν ξεκινά διαδικασία επί παραβάσει κατά της Πολωνίας για το νέο νόμο για το δικαστικό σώμα

Διαδικασία επί παραβάσει αποστέλλοντας επιστολή επίσημης ειδοποίησης στην Πολωνία σχετικά με το νέο νόμο για το δικαστικό σώμα της 20ής Δεκεμβρίου 2019, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ στις 14 Φεβρουαρίου 2020, ξεκίνησε η Κομισιόν, με διορία δύο μηνών.

Δείτε τι προηγήθηκε:

Σύμφωνα με την Κομισιόν, ο νέος νόμος για το δικαστικό σώμα υπονομεύει τη δικαστική ανεξαρτησία των Πολωνών δικαστών και είναι ασυμβίβαστος με την υπεροχή του κοινοτικού δικαίου. Επιπλέον, ο νέος νόμος απαγορεύει στα πολωνικά δικαστήρια να εφαρμόζουν άμεσα ορισμένες διατάξεις του δικαίου της ΕΕ που προστατεύουν τη δικαστική ανεξαρτησία και από το να υποβάλλουν στο Δικαστήριο της ΕΕ αναφορές για την έκδοση προδικαστικών αποφάσεων.

Συγκεκριμένα, αφού προέβη σε ανάλυση της σχετικής νομοθεσίας, η Κομισιόν κατέληξε στο συμπέρασμα ότι πολλά στοιχεία του νέου νόμου παραβιάζουν το δίκαιο της ΕΕ:

α) Πρώτον, η Κομισιόν σημειώνει ότι ο νέος νόμος διευρύνει την έννοια του πειθαρχικού αδικήματος και, ως εκ τούτου, αυξάνει τον αριθμό των περιπτώσεων στις οποίες το περιεχόμενο των δικαστικών αποφάσεων μπορεί να χαρακτηριστεί ως πειθαρχικό αδίκημα. Κατά συνέπεια, το πειθαρχικό καθεστώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως σύστημα πολιτικού ελέγχου του περιεχομένου των δικαστικών αποφάσεων. Ο νέος νόμος παραβιάζει το άρθρο 19 παράγραφο 1 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, σε συνδυασμό με το άρθρο 47 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο θεσπίζει δικαίωμα αποτελεσματικής προσφυγής ενώπιον ανεξάρτητου και αμερόληπτου δικαστηρίου. Είναι συνεπώς ασυμβίβαστο με τις απαιτήσεις της δικαστικής ανεξαρτησίας, όπως ορίζονται από το Δικαστήριο της ΕΕ.

β) Δεύτερον, η Κομισιόν σημειώνει ότι ο νέος νόμος παρέχει στο νέο τμήμα έκτακτων ελέγχων και δημοσίων υποθέσεων του Ανωτάτου Δικαστηρίου την αποκλειστική αρμοδιότητα να αποφαίνεται επί θεμάτων που αφορούν τη δικαστική ανεξαρτησία. Αυτό εμποδίζει τα πολωνικά δικαστήρια να εκπληρώσουν την υποχρέωσή τους να εφαρμόσουν το δίκαιο της ΕΕ ή να ζητήσουν την έκδοση προδικαστικών αποφάσεων από το Δικαστήριο της ΕΕ. Ο νέος νόμος είναι ασυμβίβαστος με την αρχή της υπεροχής του δικαίου της ΕΕ, τη λειτουργία του μηχανισμού προδικαστικής απόφασης καθώς και με τις απαιτήσεις δικαστικής ανεξαρτησίας.

γ) Τρίτον, η Κομισιόν σημειώνει ότι ο νόμος απαγορεύει στα πολωνικά δικαστήρια να εκτιμήσουν, στο πλαίσιο υποθέσεων που εκκρεμούν ενώπιον τους, την εξουσία να εκδικάζουν υποθέσεις από άλλους δικαστές.Αυτό βλάπτει την αποτελεσματική εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ και είναι ασυμβίβαστο με την αρχή της υπεροχής του δικαίου της ΕΕ, τη λειτουργία του μηχανισμού προδικαστικής απόφασης και τις απαιτήσεις δικαστικής ανεξαρτησίας.

δ) Τέλος, η Κομισιόν σημειώνει ότι ο νέος νόμος εισάγει διατάξεις που απαιτούν από τους δικαστές να αποκαλύπτουν συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με τις μη επαγγελματικές τους δραστηριότητες.Αυτό είναι ασυμβίβαστο με το δικαίωμα σεβασμού της ιδιωτικής ζωής και το δικαίωμα στην προστασία των προσωπικών δεδομένων, όπως διασφαλίζεται από τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ και τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων.

Πηγή: KYΠΕ

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , ,