Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού: Kατάλογος αστικών υποθέσεων ενώπιον Α.Ε.Δ. Χρ. Γ. Φιλίππου

Κατάλογος Αστικών Υποθέσεων ενώπιον Χρ. Γ. Φιλίππου, Α.Ε.Δ.κατά την 16.03.2020

 • Αρ. Αγωγής 2460/19 Εκδόθηκαν διατάγματα ως Α, Β, Γ (δια θυροκολλήσεως).  Τα έξοδα της αίτησης υπέρ των αιτητών.
 • Αρ. Αγωγής 946/1910.6.202009:00 για οδηγίες.  Μέχρι τότε η Υπεράσπιση.
 • Αρ. Αγωγής 811/19 η αίτηση ημερ. 18.12.2019 απορρίπτεται με έξοδα.
 • Αρ. Αγωγής 2291/18 12.5.2020 09:00 οδηγίες. Υπεράσπιση μέχρι τότε.
 • Αρ. Αγωγής 1936/1812.5.2020 09:00 οδηγίες.  Σύνοψη μαρτυρίας και κατάλογος μαρτύρων μέχρι τότε.
 • Αρ. Αγωγής 1645/18 16.9.2020 09:00 οδηγίες. Δίδονται οδηγίες για αποκάλυψη εγγράφων εντός 60 ημερών και εντός 120 ημερών κατάλογος μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας.  
 • Αρ. Αγωγής 1440/16 25.11.2020 10:00 για ακρόαση.
 • Αρ. Αγωγής 1257/15 Παρατείνεται ο χρόνος αποκάλυψης μέχρι 6.5.2020.
 • Αρ. Αγωγής 953/15 20.10.2020 10:00 για ακρόαση.
 • Αρ. Αγωγής 1178/1423.3.2020 10:00 ακρόαση – γραπτές αγορεύσεις.
 • Αρ. Αγωγής 5656/14 6.5.2020 09:00 οδηγίες για 1 και 2 και απόδειξη για 3.
 • Αρ. Αγωγής 5875/14 Δηλώθηκε εκ συμφώνου απόφαση.
 • Αρ. Αγωγής 3649/14 6.5.2020 09:00 οδηγίες για 1 και απόδειξη για 2.
 • Αρ. Αγωγής 5769/136.5.2020 09:00 για προγραμματισμό.
 • Συν. Αγωγές 5445/12 & 1315/12 4.5.2020 09:00 για προγραμματισμό.
 • Αρ. Αγωγής 5310/126.4.2020 10:00 για προγραμματισμό.
 • Αρ. Αγωγής 2976/126.4.2020 10:00 για οδηγίες.
 • Αρ. Αγωγής 2835/12 4.5.2020 09:00 για προγραμματισμό.
 • Αρ. Αγωγής 2939/126.4.2020 10:00 για προγραμματισμό.

Κατάλογος Αστικών Υποθέσεων (Δ. Κίτσιου, Α.Ε.Δ.)  ενώπιον Χρ. Γ. Φιλίππου, Α.Ε.Δ. κατά την 16.03.2020

 • Αρ. Αγωγής 1145/16 20.5.2020 09:00 οδηγίες (Τυχόν υπεράσπιση μέχρι τότε).
 • Αρ. Αγωγής 819/16 8.12.2020 10:00 για ακρόαση.
 • Συν. Αγωγές 4308/15 & 586/15 15.12.2020 10:00 για ακρόαση.
 • Αρ. Αγωγής 92/1520.5.2020 09:00 για οδηγίες.
Print Friendly, PDF & Email