Ακύρωση λόγω μη νομότυπης κλήσης μελών του Δ.Σ. της ΑΤΗΚ – Διαβάστε την απόφαση

Το Ανώτατο Δικαστήριο εξέδωσε απόφαση στις 8 Μαΐου στην Αναθεωρητική Έφεση Αρ. 110/2013, ΚΑΝΤΟΥΝΑΣ v. ΗΛΙΑ κ.α ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ.

Σύμφωνα με τα γεγονότα της υπόθεσης, η Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου, με απόφασή της, κοινοποιηθείσα στις 15.12.2010, προήγαγε, έξι μέλη του προσωπικού της στη μόνιμη θέση Υποτμηματάρχη στο Τμήμα Πληροφορικής. Η εν λόγω απόφαση λήφθηκε μετά από επανεξέταση, αφού προηγήθηκαν δύο ακυρωτικές αποφάσεις σε σχέση με ισάριθμες πράξεις για την ίδια θέση. Ακολούθως, η απόφαση προσβλήθηκε με πέντε ξεχωριστές προσφυγές, οι οποίες συνεκδικάστηκαν, εφόσον είχαν κοινά γεγονότα και νομικά σημεία.

Ο πρωτόδικος Δικαστής, διαπίστωσε ότι, κατά τη λήψη της απόφασης για προαγωγή, η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, ήταν παράνομη. Η πιο πάνω πτυχή προβλήθηκε ως λόγος ακύρωσης μόνο στην προσφυγή αρ. 179/20111, πλην όμως το πρωτόδικο Δικαστήριο θεώρησε ορθώς ότι η σύνθεση διοικητικού οργάνου αποτελεί θέμα δημοσίας τάξεως, με αποτέλεσμα την επιτυχία των προσφυγών. Ο Εφεσειών, ενδιαφερόμενο μέρος σε μια από τις προσφυγές, αμφισβήτησε με έφεση την ορθότητα της πιο πάνω κατάληξης του εκδικάσαντος Δικαστηρίου και υποστήριξε ότι η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την κρίσιμη συνεδρία του στις 14.12.2010 ήταν νόμιμη διότι στο πρακτικό καταγραφόταν ο λόγος απουσίας των δύο μελών.

Το Ανώτατο Δικαστήριο όμως έκρινε η αναφορά στο πρακτικό της κρίσιμης συνεδρίας του Διοικητικού Συμβουλίου στην απουσία των συγκεκριμένων μελών του και στο λόγο, αγνώστου προέλευσης, της απουσίας τους, αποδείκνυαν το προφανές και τίποτε πέραν τούτου. Δεν υπήρχαν τα αναγκαία αποδεικτικά στοιχεία της εμπρόθεσμης και νομότυπης πρόσκλησης στη συνδρία και επομένως, τα στοιχεία, δεν τεκμηρίωναν ότι τα μέλη αυτά του Διοικητικού Συμβουλίου είχαν κληθεί νομότυπα και εμπρόθεσμα στη συνεδρία.

Διαβάστε ολόκληρη την απόφαση

Print Friendly, PDF & Email