Σύνοψη και σχόλια στην απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου ημερ. 23/6/2021 στην Ενδιάμεση Αίτηση της Hermes Airports για συνεκδίκαση των Προσφυγών με αριθμό 955/2018 και 664/2020

Σύνοψη και σχολιασμός της απόφασης του Γενικού Δικαστηρίου στην Υπόθεση T-451/20R – Facebook Ireland v. Ευρωπαϊκής Επιτροπής – Προσωρινά μέτρα

Τα βασικά βήματα για την αποτελεσματική συμμόρφωση των επιχειρήσεων με τους κανόνες του ανταγωνισμού

Σύνοψη και σχολιασμός της απόφασης του Διοικητικού Δικαστηρίου στην Υπόθεση με αριθμό 1462/2017

Η σημασία του τεστ εξισορρόπησης και της εκτίμησης του αντιπαραδείγματος σε υποθέσεις κρατικών ενισχύσεων υπό το πρίσμα της πανδημίας COVID-19