Ανασκόπηση των αποφάσεων στις οποίες η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού επέβαλε πρόστιμο το 2021

Εισαγωγή

Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού (στο εξής «Επιτροπή») εξέδωσε κατά το 2021 τέσσερις αποφάσεις στις οποίες διαπίστωσε παραβάσεις του περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμου του 2008, Νόμος 13(Ι)/2008, όπως ίσχυε το 2021 (στο εξής «Νόμος») ή/και των Άρθρων 101 και 102 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (στο εξής «ΣΛΕΕ»), επιβάλλοντας συνολικά πρόστιμα που ανέρχονται σε €1.313.925,89.[1] Το μεγαλύτερο πρόστιμο επιβλήθηκε στην Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου σε υπόθεση που αφορούσε καταχρηστική εκμετάλλευση δεσπόζουσας θέσης.

 

Σύνοψη αποφάσεων

Συμπράξεις και εναρμονισμένες πρακτικές – Άρθρο 3 του Νόμου και Άρθρο 101 ΣΛΕΕ

Κατά το έτος 2021, η Επιτροπή εξέδωσε μία απόφαση με την οποία διαπίστωσε την ύπαρξη αντιανταγωνιστικών συμπράξεων.

Το συνολικό ποσό του διοικητικού προστίμου που επιβλήθηκε στην εν λόγω υπόθεση ανέρχεται σε €5.577,15.

Απόφαση υπ’ αριθμό 52/2021: Αυτεπάγγελτη έρευνα αναφορικά με ενδεχόμενες πρακτικές, ενέργειες και συμπεριφορές των ΣΕΜΗΕΚ, ΣΜΗΜΕ, ΣΕΗΚ, ΣΕΗ και ΟΣΕΗΚ οι οποίες ενδεχομένως να έχουν ως αντικείμενο ή και αποτέλεσμα ή και ενδεχόμενο αποτέλεσμα τον περιορισμό, παρακώλυση ή και νόθευση του ανταγωνισμού κατά παράβαση των άρθρων 3 του Νόμου και 101 της ΣΛΕΕ

Αντικείμενο της υπόθεσης αποτέλεσε η αυτεπάγγελτη έρευνα της Επιτροπής για το ενδεχόμενο παράβασης του άρθρου 3 του Νόμου και του Άρθρου 101 ΣΛΕΕ σχετικά με ενδεχόμενες αντιανταγωνιστικές πρακτικές, ενέργειες και συμπεριφορές μεταξύ συνδέσμων, των οποίων τα μέλη δραστηριοποιούνται στον κατασκευαστικό τομέα.

Συγκεκριμένα, η αυτεπάγγελτη έρευνα αφορούσε τους εξής συνδέσμους:

  • Σύνδεσμος Εργοληπτών Μηχανολογικών και Ηλεκτρολογικών Έργων Κύπρου (στο εξής «ΣΕΜΗΕΚ»).
  • Σύνδεσμος Συμβούλων Ηλεκτρολόγων και Μηχανικών Κύπρου Λτδ (στο εξής «ΣΜΗΜΕ»).
  • Σύνδεσμος Αδειούχων Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων Κύπρου (στο εξής «ΣΕΗΚ»).
  • Σύνδεσμος Αδειούχων Εργολάβων Ηλεκτρολόγων Π.Ο.Σ.Ε.Η. Επαρχίας Λεμεσού (στο εξής «ΣΕΗ»).
  • Ομοσπονδία Σωματείων Εργολάβων Ηλεκτρολόγων Κύπρου (στο εξής «ΟΣΕΗΚ»).

Κατόπιν σχετικής έρευνας, η Επιτροπή διαπίστωσε παραβάσεις του άρθρου 3(1)(β) του Νόμου και του Άρθρου 101(1)(β) ΣΛΕΕ εκ μέρους των εν λόγω συνδέσμων ως ενώσεων επιχειρήσεων, οι οποίες προέκυπταν από συμφωνίες οι οποίες περιόριζαν εξ αντικειμένου τον ανταγωνισμό.

Συγκεκριμένα, η πρώτη παράβαση αφορούσε τον όρο που συμπεριλήφθηκε σε Πρωτόκολλο Συνεργασίας που είχε συμφωνηθεί μεταξύ των πιο πάνω συνδέσμων. Όπως κρίθηκε από την Επιτροπή, το εν λόγω Πρωτόκολλο Συνεργασίας περιόριζε την υποβολή προσφορών μόνο σε έργα των οποίων μελετητές ήταν μέλη επαγγελματικού συνδέσμου. Επιπρόσθετα, το εν λόγω Πρωτόκολλο Συνεργασίας περιόριζε την πρόσκληση υποβολής προσφορών μόνον σε εργολάβους που ήταν μέλη επαγγελματικού συνδέσμου.

Η δεύτερη παράβαση αφορούσε τη συμφωνία μεταξύ των ΣΕΜΗΕΚ, ΣΕΗΚ, ΣΕΗ και ΟΣΕΗΚ βάσει της οποίας τα μέλη τους αναλάμβαναν την υποχρέωση να συμμετέχουν μόνον σε διαγωνισμούς έργων που εξαγγέλλονταν με τη μέθοδο της διορισμένης υπεργολαβίας. Σημειώνεται ότι η εν λόγω παράβαση δεν καταλογίστηκε στον ΣΕΜΗΕΚ, καθότι είχε ήδη εκδοθεί απόφαση από την Επιτροπή εναντίον του σε σχέση με την εν λόγω πρακτική στο πλαίσιο άλλης υπόθεσης.

Λαμβάνοντας υπόψη τη φύση, τη σοβαρότητα και τη διάρκεια της παράβασης, η Επιτροπή αποφάσισε να επιβάλει πρόστιμα συνολικού ύψους €5.577,15 στους εμπλεκόμενους συνδέσμους.

Συγκεκριμένα, τα πρόστιμα έχουν ως ακολούθως:

Πίνακας 1: Πρόστιμα για παραβάσεις του άρθρου 3(1) του Νόμου και του Άρθρου 101(1) ΣΛΕΕ


Καταχρηστική εκμετάλλευση δεσπόζουσας θέσης – Άρθρο 6(1) του Νόμου και Άρθρο 102 ΣΛΕΕ:

Κατά το έτος 2021, η Επιτροπή εξέδωσε δύο αποφάσεις με τις οποίες διαπίστωσε καταχρηστική εκμετάλλευση δεσπόζουσας θέσης.

Το συνολικό ποσό των διοικητικών προστίμων που επιβλήθηκαν σε αυτές τις υποθέσεις ανέρχεται σε €1.139.907,11.

Απόφαση υπ’ αριθμό 3/2021: Primetel Plc v. Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου

Αντικείμενο της υπόθεσης αποτέλεσε η καταγγελία της εταιρείας Primetel Plc εναντίον της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (στο εξής «ΑΤΗΚ») για παραβάσεις των άρθρων 6(1)(α) και 6(1)(δ) του Νόμου.

Πιο συγκεκριμένα, η καταγγελία αφορούσε παραβάσεις που σχετίζονταν αφενός με τη σύζευξη των προϊόντων της σταθερής τηλεφωνίας και των ευρυζωνικών υπηρεσιών με τις υπηρεσίες συνδρομητικής τηλεόρασης (Cytavision), και αφετέρου με την επιχορήγηση ή/και διεπιδότηση της πλατφόρμας συνδρομητικής τηλεόρασης (Cytavision) μέσω της υπηρεσίας σταθερής τηλεφωνίας.

Πέραν των πιθανολογούμενων παραβάσεων των άρθρων 6(1)(α) και 6(1)(δ) του Νόμου, η Επιτροπή αποφάσισε να διεξαγάγει έρευνα ενδεχόμενης παράβασης των αντίστοιχων προνοιών του Άρθρου 102 ΣΛΕΕ.

Κατόπιν σχετικής έρευνας, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η ΑΤΗΚ κατείχε δεσπόζουσα θέση α) στην αγορά της λιανικής συνδρομητικής τηλεόρασης, β) στην αγορά της λιανικής σταθερής τηλεφωνίας, και γ) στην αγορά της λιανικής σταθερής ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο.

Ακολούθως, η Επιτροπή έκρινε ότι στοιχειοθετείται παράβαση των άρθρων 6(1)(α) και 6(1) (δ) του Νόμου, καθώς επίσης και των Άρθρων 102(α) και 102(δ) ΣΛΕΕ, καθότι η ΑΤΗΚ εφάρμοσε επιθετική τιμολόγηση όσον αφορά την υπηρεσία συνδρομητικής τηλεόρασης (Cytavision) και αντιανταγωνιστική σύζευξη των λιανικών υπηρεσιών σταθερής ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο και συνδρομητικής τηλεόρασης. 

Λαμβάνοντας υπόψη τη φύση, τη διάρκεια και τη σοβαρότητα της παράβασης, η Επιτροπή επέβαλε στην ΑΤΗΚ συνολικό πρόστιμο ύψους €868.522.

Απόφαση υπ’ αριθμό 5/2021: Αυτεπάγγελτη έρευνα στην αγορά του φρέσκου παστεριωμένου, υψηλής παστερίωσης και μακράς διάρκειας αγελαδινού γάλακτος

Αντικείμενο της υπόθεσης αποτέλεσε η αυτεπάγγελτη έρευνα που διεξήγαγε η Επιτροπή για το ενδεχόμενο παράβασης των άρθρων 3 ή/και 6 του Νόμου και των αντίστοιχων Άρθρων 101 ή/και 102 ΣΛΕΕ από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην αγορά του αγελαδινού γάλακτος.

Κατόπιν σχετικής έρευνας, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι δεν υφίσταται παραβίαση του άρθρου 3(1) του Νόμου και του Άρθρου 101(1) ΣΛΕΕ μεταξύ των υπό διερεύνηση γαλακτοβιομηχανιών.

Περαιτέρω, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η εταιρεία Χαραλαμπίδης-Κρίστης Λτδ (στο εξής «Χαραλαμπίδης-Κρίστης») κατείχε δεσπόζουσα θέση α) στην αγορά σοκολατούχου / αρωματισμένου γάλακτος και β) στην αγορά γάλακτος χωρίς λακτόζη.

Ακολούθως, η Επιτροπή έκρινε ότι στοιχειοθετείται παράβαση του άρθρου 6(1)(α) του Νόμου και του Άρθρου 102(α) ΣΛΕΕ από τη Χαραλαμπίδης-Κρίστης λόγω υπερβολικής τιμολόγησης του σοκολατούχου / αρωματισμένου γάλακτος κατά την περίοδο 2010-2014. Συγκεκριμένα, η Επιτροπή διαπίστωσε την ύπαρξη υπερβολικής δυσαναλογίας μεταξύ των δαπανών (κόστους) της Χαραλαμπίδης-Κρίστης σε σχέση με την παραγωγή και χονδρική διάθεση του σοκολατούχου / αρωματισμένου γάλακτος και της χονδρικής τιμής πώλησης του εν λόγω προϊόντος σε λιανοπωλητές.

Λαμβάνοντας υπόψη τη φύση, τη διάρκεια και τη σοβαρότητα της παράβασης, η Επιτροπή επέβαλε στην εταιρεία Χαραλαμπίδης-Κρίστης συνολικό πρόστιμο ύψους €271.385,11.

Πίνακας 2: Πρόστιμα για παραβάσεις του άρθρου 6(1) του Νόμου και του Άρθρου 102 ΣΛΕΕ

 Καταχρηστική εκμετάλλευση της σχέσης οικονομικής εξάρτησης – Άρθρο 6(2) του Νόμου

Κατά το έτος 2021, η Επιτροπή εξέδωσε μία απόφαση στην οποία διαπιστώθηκε καταχρηστική εκμετάλλευση της σχέσης οικονομικής εξάρτησης.

Το συνολικό ποσό διοικητικού προστίμου που επιβλήθηκε στην εν λόγω υπόθεση ανέρχεται σε €168.441,63.

Απόφαση υπ’ αριθμό 25/2021: Alpha Electric House Ltd v. Fissler GmbH

Αντικείμενο της υπόθεσης ήταν η επανεξέταση για δεύτερη φορά της διαδικασίας επιβολής διοικητικού προστίμου εναντίον της εταιρείας Fissler GmbH (στο εξής «Fissler») το οποίο επιβλήθηκε αρχικά από την Επιτροπή με την Απόφαση υπ’ αριθμό 42/2012. Σημειώνεται ότι η εν λόγω υπόθεση αφορούσε σε καταγγελία που υποβλήθηκε από την εταιρεία Alpha Electric House Ltd (στο εξής «Καταγγέλλουσα») αναφορικά με την επιβολή αυθαίρετων όρων συναλλαγής από την Fissler ώστε να υπάρχει καταχρηστική εκμετάλλευση της σχέσης οικονομικής εξάρτησης στην οποία βρισκόταν έναντι αυτής.

Κατόπιν της ακυρωτικής απόφασης του Διοικητικού Δικαστηρίου, η Επιτροπή προέβη στην επανεξέταση της διαδικασίας επιβολής διοικητικού προστίμου εναντίον της Fissler, σημειώνοντας ότι η Απόφασή της υπ’ αριθμόν 42/2012 όσον αφορά την στοιχειοθέτηση παράβασης ήταν ορθή και νόμιμη. Επιπρόσθετα, η Επιτροπή έκρινε ομόφωνα ότι βάσει της σχετικής νομολογίας η επιβολή αυξημένου διοικητικού προστίμου σε σχέση με την αρχική της απόφαση ήταν δικαιολογημένη.

Λαμβάνοντας υπόψη τη φύση, τη διάρκεια και σοβαρότητα της παράβασης, καθώς και τις ελαφρυντικές περιστάσεις, και ασκώντας τη διακριτική της ευχέρεια στο πλαίσιο της αρχής της αναλογικότητας, η Επιτροπή επέβαλε στη Fissler πρόστιμο ύψους €168.441,63.

Πίνακας 3: Πρόστιμα για παραβάσεις του Άρθρου 6(2) του Νόμου

Είδος παράβασηςΠρόστιμο  
Άρθρο 6(2) του Νόμου 13(I)/2008 – αυθαίρετοι όροι συναλλαγής€168.441,63
Σύνολο€168.441,63

Πίνακας 4: Πρόστιμα ανά υπόθεση

Πίνακας 5: Πρόστιμα ανά επιχείρηση


[1]Στοιχεία με βάση δημοσιευμένες αποφάσεις μέχρι τις 29/4/2022.

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , ,