Σύνοψη και σχόλια στην απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου στην Προσφυγή με αρ. 1830/2017, ΔΕΛΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ v. Επιτροπή Ανταγωνισμού, ημερ. 10/11/2022

Εισαγωγή

Το Διοικητικό Δικαστήριο (εφεξής «Δικαστήριο») με απόφασή του ημερομηνίας 10/11/2022 απέρριψε την προσφυγή της εταιρείας ΔΕΛΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (εφεξής «Αιτήτρια») με την οποία αιτήθηκε την ακύρωση της απόφασης της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού με αρ. 47/2017 (εφεξής «Καθ’ ης η Αίτηση»). Με την εν λόγω απόφασή της, η Καθ’ ης η Αίτηση επέβαλε πρόστιμο συνολικού ύψους €37.000 στην Αιτήτρια κατόπιν ευρημάτων της για εκπρόθεσμη κοινοποίηση συμφωνίας εξαγοράς (εφεξής «συγκέντρωση») και παροχή αναληθούς και ανακριβούς πληροφόρησης επί ουσιαστικών ζητημάτων, κατά παράβαση των άρθρων 13(1)(α) και 15 του τότε σε ισχύ περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόμου (εφεξής «Νόμος 22(Ι)/1999»).

Λόγοι ακύρωσης

Ο σημαντικότερος εγειρόμενος λόγος ακύρωσης της Αιτήτριας εστιάζει στην κακή σύνθεση ή/και συγκρότηση της Καθ’ ης η Αίτηση. Συγεκριμένα, η παρανομία κατά τον ισχυρισμό της Αιτήτριας, έγκειται στο γεγονός ότι ο κ. Ουστάς, ως νέο μέλος της Καθ’ ης η Αίτηση, συμμετείχε μόνον στη λήψη της τελικής απόφασης επιβολής προστίμου και όχι στην προηγούμενη απόφαση διαπίστωσης παραβάσεων του Νόμου 22(Ι)/1999. Επίσης, υποστήριξε ότι η εν λόγω παρανομία στη σύνθεση / συγκρότηση της Καθ’ ης η Αίτηση δεν μπορούσε να θεραπευτεί με απλή ενημέρωση του προαναφερόμενου νέου μέλους σε σχέση με τις αποφάσεις που λήφθηκαν σε προηγούμενες συνεδρίες στις οποίες δεν συμμετείχε.

Ως προς τον συγκεκριμένο λόγο ακύρωσης, η Καθ’ ης η Αίτηση διαφώνησε με τον ισχυρισμό της Αιτήτριας για το ότι η συμμετοχή του νεοδιορισθέντος μέλους σημειώθηκε μόνο κατά την απόφαση επιβολής προστίμου. Συγκεκριμένα, παρέθεσε με λεπτομέρεια το ιστορικό της υπό κρίσης διοικητικής διαδικασίας, υποστηρίζοντας ότι το εν λόγω μέλος συμμετείχε και στο προγενέστερο στάδιο λήψης απόφασης διαπίστωσης της παράβασης.

Περαιτέρω, η Αιτήτρια αναπτύσσει ως λόγο ακύρωσης ότι η Καθ’ ης η Αίτηση ερμήνευσε και εφάρμοσε εσφαλμένα τη μεταβατική διάταξη του άρθρου 58(3) του περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόμου (εφεξής «Νόμος 83(Ι)/2014»). Το εν λόγω άρθρο προέβλεπε ότι για τις διαδικασίες που δεν είχαν διεκπεραιωθεί ενώπιον της Καθ’ ης η Αίτηση κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του Νόμου 83(Ι)/2014 θα τύγχανε εφαρμογής ο καταργηθείς Νόμος 22(Ι)/1999. Συγκεκριμένα, η Αιτήτρια υποστήριξε ότι η διοικητική διαδικασία βάσει της οποίας επιβλήθηκε το πρόστιμο δεν συνιστούσε εκκρεμούσα διαδικασία, καθότι η έναρξη της διαδικασίας συντελέστηκε με την κατάρτιση της Έκθεσης Αιτιάσεων στις 2.10.2015, δηλαδή μετά την εφαρμογή του Νόμου 83(Ι)/2014.

Παράλληλα, η Αιτήτρια ήγειρε και άλλους λόγους ακύρωσης σε σχέση με πλάνη περί το νόμο, ελλιπή έρευνα, υπέρβαση διακριτικής ευχέρειας, παράβαση των αρχών της ισότητας, αναλογικότητας, νομιμότητας, χρηστής διοίκησης αντικειμενικής και αμερόληπτης κρίσης.

Απόφαση Διοικητικού Δικαστηρίου

Το Δικαστήριο απέρριψε όλους τους λόγους ακύρωσης που περιλαμβάνονταν στην Αίτηση του Αιτητή. Δίνοντας έμφαση στον πρώτο λόγο ακύρωσης, διαπίστωσε αρχικά ότι με βάση τα ενώπιόν του γεγονότα όπως συνάγονταν από το διοικητικό φάκελο, το νέο μέλος, κ. Ουστάς, συμμετείχε τόσο στη συνεδρία κατά την οποία αποφασίστηκε ότι η Αιτήτρια παραβίασε το άρθρο 13(1)(α) και το άρθρο 15 του Νόμου 22(Ι)/1999, όσο και στην συνεδρία κατά την οποία αποφασίστηκε η επιβολή του επίδικου προστίμου. Διευκρίνισε επίσης, ότι η υπό εξέταση υπόθεση άπτεται της νομιμότητας της αλλαγής της συγκρότησης και όχι της σύνθεσης της Καθ’ ης η Αίτηση. Κατ’ επέκταση, επισήμανε ότι το κρίσιμο ερώτημα είναι κατά πόσον η διαδικασία μπορούσε νόμιμα να συνεχιστεί με απλή υιοθέτηση εκ μέρους του νέου μέλους, κου Ουστά, των ουσιωδών ενδιάμεσων αποφάσεων που λήφθηκαν σε προγενέστερες του διορισμού του συνεδριάσεις. Το Δικαστήριο υιοθετώντας την απόφαση Κουρσάρος κ.ά. v. Αρχής Λιμένων Κύπρου 4 Α.Α.Δ. 512 αποφάνθηκε ότι δεν τίθεται παρανομία στην συγκρότηση της Καθ’ ης η Αίτηση, καθώς το νέο μέλος προέβη σε απλή υιοθέτηση των ουσιωδών ενδιάμεσων αποφάσεων που λήφθηκαν σε προηγούμενες συνεδρίες που δεν συμμετείχε.

Ως προς το δεύτερο εγειρόμενο λόγο ακύρωσης, το Δικαστήριο παραπέμποντας στην απόφαση της Καθ’ ης η Αίτηση, σημείωσε ότι η διοικητική διαδικασία ενεργοποιήθηκε με την υποβολή της κοινοποίησης της συγκέντρωσης, η οποία χρονικά προηγείτο της ημερομηνίας που τέθηκε σε ισχύ ο Νόμος 83(Ι)/2014. Επομένως, έκρινε ότι η Καθ’ ης η Αίτηση ερμήνευσε ορθά το μεταβατικό άρθρο 58(3) του Νόμου 83(Ι)/2014 κρίνοντας τη σχετική διοικητική διαδικασία ως εκκρεμούσα.

Επίσης, το Δικαστήριο απέρριψε τους υπόλοιπους λόγους ακύρωσης, επικαλούμενο αποσπάσματα από την προσβαλλόμενη απόφαση της Καθ’ ης η Αίτηση. Τέλος, όσον αφορά τα πρωτογενή ευρήματα γεγονότων της Καθ’ ης η Αίτηση, το Δικαστήριο υπενθύμισε ότι δεν δικαιούται να διεξάγει πρωτογενή έλεγχο, ούτε έχει διαπιστώσει περίπτωση πλάνης περί τα πράγματα ή/και το νόμο.

Σχόλια

Η απόφαση του Δικαστηρίου είναι σημαντική, καθότι αποσαφηνίζεται ότι ο διορισμός νέου μέλους σε συλλογικό διοικητικό όργανο άπτεται της νομιμότητας της συγκρότησης και όχι της σύνθεσης. Διακρίνεται επομένως, η περίπτωση της συμμετοχής στη λήψη απόφασης ενός νεοδιορισθέντος μέλους από την περίπτωση συμμετοχής στη λήψη απόφασης ενός τακτικού ή αναπληρωματικού μέλους που απλά απουσίαζε σε προηγούμενες συνεδρίες. Επιπρόσθετα, το Δικαστήριο κρίνει ότι η αλλαγή στη συγκρότηση ενός διοικητικού οργάνου θεραπεύεται με την απλή υιοθέτηση των προηγούμενων αποφάσεων που λήφθηκαν στην απουσία του νεοδιορισθέντος μέλους, ακόμη και όταν οι εν λόγω αποφάσεις ήταν ουσιώδους σημασίας και δεν αφορούσαν προκαταρκτικά ζητήματα.

Τέλος, είναι σημαντική η θέση του Δικαστηρίου ότι μία συγκέντρωση θεωρείται ως εκκρεμούσα με την κοινοποίησή της ενώπιον της Καθ’ ης η Αίτηση. Σημειώνεται ότι το Δικαστήριο δεν διευκρίνισε κατά πόσον μία συγκέντρωση δύναται να θεωρηθεί ως εκκρεμούσα ακόμη και όταν η κοινοποίησή της δεν είναι πλήρης, με αποτέλεσμα να μην δύνανται να εφαρμόζονται τα δεσμευτικά χρονικά περιθώρια λήψης σχετικής απόφασης από την Καθ’ ης η Αίτηση.

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , ,