Ανακοίνωση του ΠΔΣ για την ψήφιση του Περί Ναυτιλιακής Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (ΝΕΠΕ) Νόμου του 2022