Συμβούλιο ΕΕ: Ενέκρινε συμπεράσματα σε δύο βασικούς τομείς της φορολογικής πολιτικής της ΕΕ

Το Συμβούλιο ενέκρινε την Τρίτη συμπεράσματα που καθορίζουν τις πολιτικές κατευθύνσεις και προτεραιότητες ενόψει περαιτέρω μεταρρυθμίσεων σε δύο βασικούς τομείς της φορολογικής πολιτικής της ΕΕ:

Διαβάστε τα συμπεράσματα του Συμβουλίου για τη μελλοντική εξέλιξη της διοικητικής συνεργασίας στον τομέα της φορολογίας στην ΕΕ

Διαβάστε τα συμπεράσματα του Συμβουλίου για τη διάρθρωση και τους συντελεστές του ειδικού φόρου κατανάλωσης που εφαρμόζονται στα βιομηχανοποιημένα καπνά

Και για τα δύο θέματα, το Συμβούλιο καλεί την Επιτροπή να υποβάλει νομοθετικές προτάσεις για την αντιμετώπιση των ζητημάτων και των ανησυχιών που εκτίθενται στα συμπεράσματα.

Μελλοντική εξέλιξη της διοικητικής συνεργασίας στην ΕΕ

Η διοικητική συνεργασία βοηθά τις εθνικές φορολογικές αρχές να συλλέγουν και να διασφαλίζουν τα φορολογικά έσοδα. Η στενή συνεργασία μεταξύ αυτών των φορέων είναι επίσης ζωτικής σημασίας για τον εντοπισμό και τη μείωση της φορολογικής απάτης.

Η πρώτη οδηγία σχετικά με τη διοικητική συνεργασία (DAC) εγκρίθηκε το 2011. Έκτοτε, το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας έχει διευρυνθεί πέντε φορές και τώρα καλύπτει:

  • την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των εθνικών αρχών για τους χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς,
  • διασυνοριακές φορολογικές ερμηνευτικές αποφάσεις και εκ των προτέρων συμφωνίες ενδοομιλικής τιμολόγησης,
  • ειδικές ανά χώρα εκθέσεις που παρέχουν ορισμένες χρηματοοικονομικές πληροφορίες σχετικά με τις μεγαλύτερες πολυεθνικές εταιρείες,
  • πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τον πραγματικό δικαιούχο,
  • πληροφορίες σχετικά με ρυθμίσεις δυνητικά επιθετικού διασυνοριακού φορολογικού σχεδιασμού.

Τα συμπεράσματα τονίζουν ότι οι προσπάθειες βελτίωσης της διοικητικής συνεργασίας για την καταπολέμηση της φορολογικής απάτης και της φοροδιαφυγής είναι ιδιαίτερα σημαντικές στο πλαίσιο της ανάγκης για ανάκαμψη από την κρίση που προκλήθηκε από την πανδημία της COVID-19.

Ειδικός φόρος κατανάλωσης στα καπνά

Οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης είναι έμμεσοι φόροι που επιβάλλονται για την πώληση ή τη χρήση συγκεκριμένων προϊόντων, όπως η αλκοόλη, τα καπνά και η ενέργεια.

Από το 2011 η νομοθεσία της ΕΕ θεσπίζει κοινούς κανόνες για τη φορολόγηση των βιομηχανοποιημένων καπνών, συμπεριλαμβανομένων των κατηγοριών προϊόντων, των ελάχιστων συντελεστών και των διαρθρώσεων που πρέπει να εφαρμόζονται. Τα βιομηχανοποιημένα καπνά υπόκεινται επίσης στις κοινές διατάξεις της νομοθεσίας της ΕΕ για τα προϊόντα που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης.

Τα συμπεράσματα επισημαίνουν ιδίως ότι η αποτελεσματικότητα των υφιστάμενων κανόνων έχει μειωθεί, καθώς αυτοί είτε δεν επαρκούν πλέον είτε έχουν υπερβολικά περιορισμένο εύρος για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τις υφιστάμενες και μελλοντικές προκλήσεις όσον αφορά ορισμένα προϊόντα, όπως τα υγρά για τα ηλεκτρονικά τσιγάρα, τα προϊόντα αεριοποιημένου καπνού και άλλα είδη προϊόντων επόμενης γενιάς που εισέρχονται στην αγορά.

Δελτίο Τύπου Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Print Friendly, PDF & Email