Ο περί της Καταπολέμησης, μέσω του Ποινικού Δικαίου, της Απάτης εις Βάρος των Οικονομικών Συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης Νόμος του 2020

Tι ισχύει σε περιπτώσεις απάτης, ενεργητικής και παθητικής δωροδοκίας,
υποκίνησης, υποβοήθησης, συνέργεια και απόπειρα; Διαβάστε ποια είναι η ευθύνη των νομικών προσώπων, σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία.

Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο Επίσημη «Οδηγία 2017/1371/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2017, σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης», η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει τον περί της Καταπολέμησης, μέσω του Ποινικού Δικαίου, της Απάτης εις Βάρος των Οικονομικών Συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης Νόμο του 2020, ο οποίος δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Ο παρών Νόμος θεσπίζει κανόνες σχετικά με τον ορισμό των ποινικών αδικημάτων και κυρώσεων όσον αφορά την καταπολέμηση της απάτης και άλλων παράνομων δραστηριοτήτων εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με σκοπό την ενίσχυση της προστασίας κατά των ποινικών αδικημάτων που θίγουν τα εν λόγω οικονομικά συμφέροντα, σύμφωνα με το κεκτημένο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτόν τον τομέα. Αναφορικά με τα έσοδα που προκύπτουν από τους ιδίους πόρους ΦΠΑ, ο παρών Νόμος εφαρμόζεται μόνο στα σοβαρά αδικήματα κατά του κοινού συστήματος ΦΠΑ και τα αδικήματα αυτά θεωρούνται σοβαρά όταν οι εκούσιες ενέργειες ή παραλείψεις συνδέονται με το έδαφος δύο ή περισσότερων κρατών μελών και περιλαμβάνουν συνολική ζημία τουλάχιστον δέκα εκατομμυρίων ευρώ (€10. 000. 000).

Σύμφωνα με το νόμο, ένα πρόσωπο διαπράττει απάτη εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι ένοχο ποινικού αδικήματος, όταν εκ προθέσεως:

(α) Σε σχέση με τις δαπάνες που δεν σχετίζονται με δημόσιες συμβάσεις, ενεργεί ή παραλείπει να ενεργήσει σχετικά με-
(i) τη χρήση ή την υποβολή ψευδών, ανακριβών ή ελλιπών δηλώσεων ή εγγράφων, με αποτέλεσμα την υπεξαίρεση ή την εσφαλμένη παρακράτηση πόρων ή στοιχείων ενεργητικού που προέρχονται από τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από προϋπολογισμούς των οποίων η διαχείριση ασκείται από τηνΕυρωπαϊκή Ένωση ή για λογαριασμό της,

ή

(ii) την αποσιώπηση πληροφοριών κατά παράβαση ειδικής υποχρέωσης με τα ίδια ως ανωτέρω αποτελέσματα,

ή

(iii) την κατάχρηση αυτών των πόρων ή στοιχείων ενεργητικού, για σκοπούς άλλους από αυτούς για τους οποίους χορηγήθηκαν αρχικώς,

(β) σε σχέση με δαπάνες που σχετίζονται με δημόσιες συμβάσεις, ενεργεί ή παραλείπει να ενεργήσει, τουλάχιστον όταν η ενέργεια ή η παράλειψη διαπράττεται με σκοπό την αποκόμιση παράνομου περιουσιακού οφέλους για τον δράστη ή άλλον, ζημιώνοντας τα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σχετικά με-
(i) τη χρήση ή την υποβολή ψευδών, ανακριβών ή ελλιπών δηλώσεων ή εγγράφων, με αποτέλεσμα την υπεξαίρεση ή την εσφαλμένη παρακράτηση πόρων ή στοιχείων ενεργητικού που προέρχονται από τον προϋπολογισμό της Ένωσης ή από προϋπολογισμούς των οποίων η διαχείριση ασκείται από την Ένωση ή για λογαριασμό της·

ή

(ii) την αποσιώπηση πληροφοριών κατά παράβαση ειδικής υποχρέωσης, με τα ίδια ως ανωτέρω αποτελέσματα·

ή

(iii) την κατάχρηση αυτών των πόρων ή στοιχείων ενεργητικού, για σκοπούς άλλους από αυτούς για τους οποίους χορηγήθηκαν αρχικώς, η οποία ζημιώνει τα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

(γ) σε σχέση με έσοδα, εκτός από αυτά που προκύπτουν από τους ιδίους πόρους ΦΠΑ όπως αναφέρονται στην παράγραφο (δ), ενεργεί εκ προθέσεως ή

παραλείπει να ενεργήσει σχετικά με
(i) τη χρήση ή την υποβολή ψευδών, ανακριβών ή ελλιπών δηλώσεων ή εγγράφων, με αποτέλεσμα την παράνομη μείωση των πόρων του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή των προϋπολογισμών των οποίων η διαχείριση ασκείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή για λογαριασμό της

ή

(ii) την αποσιώπηση πληροφοριών κατά παράβαση ειδικής υποχρέωσης, με τα ίδια ως ανωτέρω αποτελέσματα ή
(iii) την κατάχρηση ενός νομίμως αποκτηθέντος ευεργετήματος, με τα ίδια
αποτελέσματα,

(δ) σε σχέση με έσοδα που προκύπτουν από τους ιδίους πόρους ΦΠΑ, ενεργεί ή παραλείπει να ενεργήσει σε διάπραξη διασυνοριακών πρακτικών εξαπάτησης σχετικά με-
(i) τη χρήση ή την υποβολή ψευδών, ανακριβών ή ελλιπών δηλώσεων εγγράφων που σχετίζονται με τον ΦΠΑ, με αποτέλεσμα τη μείωση των πόρων του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή
(ii) την απόκρυψη πληροφοριών που συνδέονται με τον ΦΠΑ, κατά παράβαση ειδικής υποχρέωσης, με τα ίδια ως ανωτέρω αποτελέσματα.

ή

(iii) την ορθή παρουσίαση των δηλώσεων ΦΠΑ για τους σκοπούς της δόλιας
συγκάλυψης της μη καταβολής ή της παράνομης απόκτησης/ δημιουργίας
δικαιωμάτων στις επιστροφές ΦΠΑ.

Διαβάστε αυτούσια τη νομοθέσια για το τι ισχύει στις πιο κάτω περιπτώσεις και ποια είναι η ευθύνη των νομικών προσώπων:

  • Aπάτη
  • Ενεργητική και παθητική δωροδοκία.
  • Υποκίνηση, υποβοήθηση, συνέργεια και απόπειρα.
Print Friendly, PDF & Email