Η ΕΕ προωθεί την ψηφιοποίηση ανταλλαγής πληροφοριών για τις εμπορευματικές μεταφορές

Η ΕΕ σημειώνει ουσιαστική πρόοδο στην ψηφιοποίηση των μεταφορών διευκολύνοντας την παροχή πληροφοριών από τις επιχειρήσεις προς τις αρχές σε ψηφιακή μορφή. Στις 18 Δεκεμβρίου, οι πρέσβεις των κρατών μελών, που συνήλθαν στην Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων του Συμβουλίου (ΕΜΑ), ενέκριναν την πρόταση με την οποία δημιουργείται ενιαίο νομικό πλαίσιο για τη χρήση ηλεκτρονικών πληροφοριών σχετικά με τις εμπορευματικές μεταφορές σε όλους τους τρόπους μεταφοράς. Στις 26 Νοεμβρίου επιτεύχθηκε προσωρινή συμφωνία μεταξύ της Προεδρίας και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Σύμφωνα με τους νέους κανόνες, όλες οι αρμόδιες δημόσιες αρχές θα υποχρεούνται να αποδέχονται πληροφορίες που διατίθενται ηλεκτρονικά σε πιστοποιημένες πλατφόρμες, όταν οι εταιρείες επιλέγουν να χρησιμοποιήσουν τέτοιους μορφότυπους για να παράσχουν πληροφορίες ως απόδειξη της συμμόρφωσης με τις νομοθετικές απαιτήσεις. Ωστόσο, θα διατηρηθεί η δυνατότητα για τις εταιρείες να υποβάλλουν τις πληροφορίες σε έντυπη μορφή εάν το προτιμούν.

Εντός 30 μηνών από την έναρξη ισχύος των νέων κανόνων, η Επιτροπή θα εγκρίνει τεχνικές προδιαγραφές με τις οποίες επιδιώκεται να εξασφαλιστεί η διαλειτουργικότητα μεταξύ των διαφόρων συστημάτων πληροφορικής που χρησιμοποιούνται για την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τις εμπορευματικές μεταφορές. Η Επιτροπή θα καθορίσει επίσης κοινές διαδικασίες και λεπτομερείς κανόνες για την προσπέλαση και την επεξεργασία των πληροφοριών αυτών, ώστε οι κανόνες να εφαρμόζονται κατά τρόπο ενιαίο από τις οικείες αρχές. Για τον σκοπό αυτό θα εγκριθούν πράξεις παράγωγου δικαίου.

Επί του παρόντος, οι περισσότερες εταιρείες εμπορευματικών μεταφορών και οι λοιποί επιχειρηματικοί φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα των μεταφορών χρησιμοποιούν έντυπα έγγραφα. Το βασικό εμπόδιο στην ευρύτερη χρήση ψηφιακών εγγράφων μεταφοράς είναι ο διαφορετικός (αλλά συνολικά αρκετά χαμηλός) βαθμός αποδοχής των ψηφιακών εγγράφων από τις διάφορες αρχές. Για την ανταλλαγή πληροφοριών χρησιμοποιείται μεγάλος αριθμός διαφορετικών, μη διαλειτουργικών συστημάτων πληροφορικής.

Η αυξημένη ψηφιοποίηση των εμπορευματικών μεταφορών και της εφοδιαστικής θα οδηγήσει σε σημαντική εξοικονόμηση διοικητικών δαπανών για τις εταιρείες, ιδίως τις ΜΜΕ, που αντιπροσωπεύουν τη συντριπτική πλειονότητα των εταιρειών μεταφορών και εφοδιαστικής στην ΕΕ. Επιπλέον, θα μειώσει το κόστος για τις αρχές, θα βελτιώσει την επιβολή και θα καταστήσει τον τομέα των μεταφορών περισσότερο αποτελεσματικό και βιώσιμο.

Το συμφωνηθέν κείμενο θα υποβληθεί στους γλωσσομαθείς νομικούς προς αναθεώρηση. Στη συνέχεια, θα πρέπει να εγκριθεί επίσημα, πρώτα από το Συμβούλιο και έπειτα από το Κοινοβούλιο (πρώιμη δεύτερη ανάγνωση). Ο νέος κανονισμός θα τεθεί σε ισχύ 20 ημέρες μετά τη δημοσίευσή του. Ορισμένες διατάξεις θα τεθούν σε εφαρμογή από την έναρξη ισχύος της νομικής πράξης, ενώ άλλες, τέσσερα χρόνια αργότερα. Η υποχρέωση των δημόσιων αρχών να αποδέχονται πληροφορίες που διατίθενται ηλεκτρονικά θα αρχίσει να ισχύει πέντε χρόνια μετά την έναρξη ισχύος του κανονισμού, ανάλογα με την έγκριση των σχετικών τεχνικών προδιαγραφών από την Επιτροπή.

Δελτίο Τύπου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , ,