Το Συμβούλιο ΕΕ ενέκρινε συμπεράσματα για την εφαρμογή νομικού πλαισίου ισορροπίας επαγγελματικής – προσωπικής ζωής

Το Συμβούλιο των Κρατών Μελών της ΕΕ ενέκρινε με γραπτή διαδικασία τρία σύνολα συμπερασμάτων στον τομέα της απασχόλησης και των κοινωνικών υποθέσεων.

Τα συμπεράσματα για την ενίσχυση της ευημερίας στην εργασία αναγνωρίζουν ότι η ευημερία στην εργασία μπορεί να οδηγήσει σε υψηλότερη παραγωγικότητα και συμμετοχή στην αγορά εργασίας και να μειώσει τις δαπάνες για τη δημόσια υγεία. Για τις εταιρείες, αυτό εξασφαλίζει τη διατήρηση του προσωπικού και τη μείωση της απουσίας. Τα συμπεράσματα ζητούν να συμπεριληφθεί η προοπτική ευημερίας στις σχετικές πολιτικές σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. Επιπλέον, το Συμβούλιο καλεί τα κράτη μέλη να επιβάλουν, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τις αρμοδιότητες των κοινωνικών εταίρων, το νομικό πλαίσιο της ΕΕ και να προχωρήσουν στην εφαρμογή της οδηγίας για την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής.

Διαβάστε αναλυτικά τα συμπεράσματα και το νομικό πλαίσιο της ΕΕ την ενίσχυση της ευημερίας στην εργασία : Council conclusions on enhancing well-being at work

Το Συμβούλιο ενέκρινε επίσης συμπεράσματα σχετικά με τις ψηφιακές διεξιότητες ως βάση για την αύξηση της βιωσιμότητας και της απασχολησιμότητας, στο πλαίσιο της στήριξης της οικονομικής ανάκαμψης και της κοινωνικής συνοχής. Το ξέσπασμα του COVID-19 κατέδειξε τον κρίσιμο ρόλο των ψηφιακών δεξιοτήτων και ικανοτήτων στη διασφάλιση της συνέχειας των επιχειρήσεων, καθώς και στην παροχή εκπαίδευσης και κατάρτισης από απόσταση. Σε αυτό το πλαίσιο, το Συμβούλιο καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι τα σχέδια ανάκαμψης περιλαμβάνουν μια σχετική στρατηγική προσέγγιση  καθώς και μέτρα για την προσαρμογή της εκπαίδευσης και της κατάρτισης με βάση τα διδάγματα που αντλήθηκαν από την κρίση. Τα συμπεράσματα τονίζουν τη σημασία της προώθησης της καλύτερης χρήσης των χρηματοδοτικών μέσων της ΕΕ, δηλαδή του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, του Erasmus + και του InvestEU.

Διαβάστε αναλυτικά τα συμπεράσματα και το νομικό πλαίσιο της ΕΕ για αύξηση της βιωσιμότητας και της απασχολησιμότητας: Council conclusions on reskilling and upskilling as a basis for increasing sustainability and employability

Τέλος,  τα συμπεράσματα σχετικά με τις δημογραφικές προκλήσεις λαμβάνουν υπόψη τις τρέχουσες αρνητικές δημογραφικές τάσεις στην ΕΕ, αλλά και τις πρόσθετες δημογραφικές προκλήσεις που ενδέχεται να εμφανιστούν στο πλαίσιο της πανδημίας COVID-19. Το Συμβούλιο καλεί τα κράτη μέλη να εμπλέξουν τους κοινωνικούς εταίρους, την κοινωνία των πολιτών και άλλα σχετικά μέρη κατά την ανάπτυξη και την ενημέρωση των δημογραφικών πολιτικών. Το Συμβούλιο καλεί επίσης την Κομισιόν να διασφαλίσει ότι οι επενδύσεις μέσω ταμείων της ΕΕ αντιμετωπίζουν δημογραφικές προκλήσεις σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, λαμβάνοντας υπόψη την κινητικότητα εντός της ΕΕ.

Διαβάστε αναλυτικά τα συμπεράσματα και το νομικό πλαίσιο της ΕΕ για τις δημογραφικές προκλήσεις: Council conclusions on demographic challenges

Δελτίο Τύπου Συμβουλίου της ΕΕ

Print Friendly, PDF & Email