Διαβάστε την Ετήσια Έκθεση για τους στόχους της Επίσημης Αναπτυξιακής Βοήθειας της ΕΕ

Το Συμβούλιο ενέκρινε συμπεράσματα σχετικά με τους στόχους Αναπτυξιακής Βοήθειας της ΕΕ για το 2020, με τη μορφή της δέκατης ετήσιας έκθεσής του για το 2019 προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Η έκθεση αναλύει τις τάσεις όσον αφορά τις δεσμεύσεις και την υλοποίηση της Επίσημης Αναπτυξιακής Βοήθειας (ΕΑΒ) της ΕΕ. Η αναπτυξιακή βοήθεια της ΕΕ εξακολουθεί να διαδραματίζει καίριο ρόλο στη συνολική χρηματοδότηση που έχει στη διάθεσή της η ΕΕ για να βοηθήσει τις χώρες εταίρους να επιτύχουν τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Στην έκθεσή του, το Συμβούλιο σημειώνει ότι το 2019, η συλλογική ΕΑΒ της ΕΕ ανήλθε σε 75,2 δισ. €, από 74,9 δισ. € το 2018. Συνεπώς, η ΕΕ και τα κράτη μέλη της παρέμειναν ο μεγαλύτερος πάροχος ΕΑΒ παγκοσμίως, δεδομένου ότι τους αναλογεί το 55,2 % της συνολικής ΕΑΒ που παρέχεται στις αναπτυσσόμενες χώρες από μέλη της Επιτροπής Αναπτυξιακής Βοήθειας (EπΑΒ) του ΟΟΣΑ. Η συλλογική ΕΑΒ της ΕΕ ανήλθε σε ποσοστό 0,46 % του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος (ΑΕΕ) της ΕΕ· παρέμεινε, δηλαδή, κατά πολύ υψηλότερο από τον μέσο όρο των μελών της ΕπΑΒ εκτός ΕΕ, που τοποθετήθηκε στο 0,21 % του ΑΕΕ το 2019. Τέσσερα κράτη μέλη της ΕΕ πέτυχαν ή υπερέβησαν το όριο του 0,7 % του λόγου ΕΑΒ/ΑΕΕ. Το Συμβούλιο επιβεβαιώνει ότι απαιτούνται περισσότερες προσπάθειες για να επιτευχθούν οι κοινοί και ατομικοί στόχοι της συλλογικής διάθεσης του 0,7 % του ΑΕΕ ως ΕΑΒ έως το 2030, ιδίως υπό το πρίσμα της πολυδιάστατης κρίσης που προκάλεσε η πανδημία της COVID-19. Στην έκθεση σημειώνονται επίσης οι ιδιαίτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι αναπτυσσόμενες χώρες στην Αφρική και υπογραμμίζει τη σημασία της στοχοθέτησης της ΕΑΒ στην αφρικανική ήπειρο, σεβόμενη παράλληλα πλήρως τις προτεραιότητες των επιμέρους κρατών μελών όσον αφορά την αναπτυξιακή βοήθεια.

Διαβάστε αυτούσια την Ετήσια έκθεση 2020 προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σχετικά με τους στόχους αναπτυξιακής βοήθειας της ΕΕ

Οι Yπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ χαιρέτισαν την κινητοποίηση 36 δισ. ευρώ Αναπτυξιακής Βοήθειας σε εταίρους

Οι Yπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ, αρμόδιοι για την αναπτυξιακή βοήθεια πραγματοποίησαν μια άτυπη συνάντηση μέσω τηλεδιάσκεψης για να συζητήσουν την πρόοδο που έχει σημειωθεί στην εφαρμογή του πακέτου “Team Europe”, για τη στήριξη των χωρών εταίρων της ΕΕ στην καταπολέμηση της πανδημίας COVID-19 και των κοινωνικοοικονομικών συνεπειών της. Οι Yπουργοί χαιρέτισαν την ανακοίνωση ότι το ποσό που κινητοποιήθηκε από το πακέτο “Team Europe” φτάνει τώρα σχεδόν τα 36 δισεκατομμύρια ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των συνεισφορών της Κομισιόν, των κρατών μελών της ΕΕ, της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης. Αυτοί οι πόροι θα χρησιμοποιηθούν για την παροχή στήριξης στις χώρες εταίρους της ΕΕ για την αντιμετώπιση της πανδημίας, με ιδιαίτερη έμφαση στα εξής: Ενίσχυση των συστημάτων υγείας, διευκόλυνση της κοινωνικοοικονομικής ανάκαμψης, διασφάλιση της ροής αγαθών και επενδύσεις στην έρευνα για θεραπείες και εμβόλια.

Με πληροφορίες από Δελτία Τύπου Συμβουλίου της ΕΕ

Print Friendly, PDF & Email