Ένωση Kεφαλαιαγορών: Νέοι κανόνες για τις πλατφόρμες Πληθοχρηματοδότησης – Crowdfunding

Το Συμβούλιο θέσπισε τη Δευτέρα 20 Ιουλίου νέους κανόνες για τη βελτίωση του τρόπου λειτουργίας των πλατφορμών πληθοχρηματοδότησης σε ολόκληρη την ΕΕ. Οι κανόνες αυτοί αναμένεται να εγκριθούν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κι έπειτα θα τεθούν σε ισχύ με τη δημοσίευση τους στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ.

Η πληθοχρηματοδότηση (crowdfunding) είναι μια αναδυόμενη εναλλακτική μορφή χρηματοδότησης που φέρνει σε άμεση επαφή, κατά κανόνα μέσω του διαδικτύου, αυτούς που μπορούν να δώσουν, να δανείσουν ή να επενδύσουν χρήματα με αυτούς που χρειάζονται χρηματοδότηση για συγκεκριμένο σχέδιο. Για τις νεοσύστατες επιχειρήσεις και άλλες ΜΜΕ, ο τραπεζικός δανεισμός είναι συχνά δαπανηρός ή δυσπρόσιτος λόγω της έλλειψης πιστωτικού ιστορικού ή απτών εξασφαλίσεων. Η πληθοχρηματοδότηση μπορεί να αποτελέσει χρήσιμη υποκατάστατη πηγή χρηματοδότησης, ιδίως στα αρχικά στάδια της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Το νέο πλαίσιο αποτελεί μέρος του σχεδίου της ένωσης κεφαλαιαγορών που αποσκοπεί στην παροχή ευκολότερης πρόσβασης σε νέες πηγές χρηματοδότησης. Θα άρει τους φραγμούς για τις πλατφόρμες πληθοχρηματοδότησης στη διασυνοριακή παροχή των υπηρεσιών τους, καθώς εναρμονίζονται οι ελάχιστες απαιτήσεις για τη λειτουργία στην εγχώρια αγορά τους και τη λειτουργία σε άλλες χώρες της ΕΕ. Η πρόταση θα αυξήσει επίσης την ασφάλεια δικαίου μέσω κοινών κανόνων προστασίας των επενδυτών.

Οι νέοι κανόνες θα καλύπτουν εκστρατείες πληθοχρηματοδότησης ύψους έως και 5 εκατ. ευρώ για περίοδο 12 μηνών. Οι μεγαλύτερες δραστηριότητες θα ρυθμίζονται από την οδηγία MiFID (οδηγία για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων) και τον κανονισμό για το ενημερωτικό δελτίο. Η πληθοχρηματοδότηση που βασίζεται σε ανταμοιβή ή σε δωρεές δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής των κανόνων, επειδή δεν μπορεί να θεωρηθεί χρηματοπιστωτική υπηρεσία.

Οι θεσπισθέντες κανόνες παρέχουν υψηλό επίπεδο προστασίας των επενδυτών, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη το κόστος συμμόρφωσης για τους παρόχους: καθορίζουν δε κοινές απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας, ενημέρωσης και διαφάνειας και περιλαμβάνουν ειδικές απαιτήσεις για μη επαγγελματίες επενδυτές. Οι κανόνες επίσης θα είναι ειδικά προσαρμοσμένοι ανάλογα με το αν παρέχουν τη χρηματοδότησή τους με τη μορφή δανείου ή επένδυσης (μέσω μετοχών και ομολόγων που εκδίδονται από την εταιρεία που αντλεί κεφάλαια)· Το πλαίσιο καθορίζει κοινούς κανόνες αδειοδότησης και εποπτείας για τις εθνικές αρμόδιες αρχές. Η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) θα έχει ενισχυμένο ρόλο για τη διευκόλυνση του συντονισμού και της συνεργασίας, μέσω δεσμευτικού μηχανισμού διαμεσολάβησης για την επίλυση διαφορών και μέσω της κατάρτισης τεχνικών προτύπων.

Με πληροφορίες από Δελτίο Τύπου Συμβουλίου της ΕΕ

Print Friendly, PDF & Email