ΔΕΕ: Η ενοχλητική συμπεριφορά επιβάτη μπορεί να απαλλάξει την αεροπορική εταρεία από την υποχρέωση αποζημίωσης

Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε απόφαση που εξέδωσε στην υπόθεση C-74/19 Transportes Aéreos Portugueses, έκρινε ότι η ενοχλητική συμπεριφορά επιβάτη αεροπορικών μεταφορών μπορεί να συνιστά «έκτακτη περίσταση» δυνάμενη να απαλλάξει τον αερομεταφορέα από την υποχρέωσή του να καταβάλει αποζημίωση λόγω της ματαίωσης ή της μεγάλης καθυστέρησης της πτήσης ή της επόμενης πτήσης του αεροσκάφους. Επίσης, ο αερομεταφορέας οφείλει, για να απαλλαγεί από την υποχρέωση αποζημίωσης, να διασφαλίσει την κατά το συντομότερο δυνατόν μεταφορά των επιβατών με άλλες απευθείας ή με ανταπόκριση πτήσεις, με άλλους αερομεταφορείς.

Συγκεκριμένα, η υπόθεση της κύριας δίκης αφορά αντιδικία μεταξύ ενός επιβάτη και του αερομεταφορέα Transportes Aéreos Portugueses (TAP) σχετικά με την άρνηση του τελευταίου να καταβάλει αποζημίωση στον εν λόγω επιβάτη του οποίου η πτήση ανταπόκρισης έφθασε στον τελικό προορισμό με μεγάλη καθυστέρηση. Ο αερομεταφορέας είχε απορρίψει το αίτημα αποζημίωσης με την αιτιολογία ότι η καθυστέρηση της συγκεκριμένης πτήσης οφειλόταν στην ενοχλητική συμπεριφορά επιβάτη η οποία εκδηλώθηκε σε προηγούμενη πτήση εκτελεσθείσα με το ίδιο αεροσκάφος και είχε ως αποτέλεσμα την αλλαγή πορείας του τελευταίου, η δε περίσταση αυτή έπρεπε να χαρακτηρισθεί ως «έκτακτη περίσταση» κατά την έννοια του κανονισμού για τα δικαιώματα των επιβατών αεροπορικών μεταφορών, η οποία τον απήλλασσε από την υποχρέωση αποζημίωσης που προβλέπει ο ίδιος κανονισμός.

Διαβάστε την απόφαση

Print Friendly, PDF & Email