Σε ποιες περιπτώσεις ο εργαζόμενος δικαιούται ετήσια άδεια μετ’αποδοχών στο διάστημα παράνομης απόλυσης – επαναπρόσληψης ή αποζημίωση; – Διαβάστε την απόφαση του ΔΕΕ

Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξέδωσε απόφαση στις συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-762/18, QH κατά Varhoven kasatsionen sad na Republika Bulgaria και C-37/19, CV κατά Iccrea Banca SpA κι έκρινε ότι ο εργαζόμενος που απολύθηκε παρανόμως και στη συνέχεια επαναπροσλήφθηκε σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο, κατόπιν της ακυρώσεως της απόλυσης με δικαστική απόφαση, δικαιούται την ετήσια άδεια μετ’ αποδοχών που απέκτησε κατά το χρονικό διάστημα αυτό.

Το Δικαστήριο τονίζει επίσης στην απόφαση του, ότι ο επαναπροσληφθείς εργαζόμενος, αν απολυθεί εκ νέου ή αν η σχέση εργασίας του λυθεί για οποιοδήποτε λόγο μετά από την επαναπρόσληψη, δικαιούται αποζημίωση για τη μη ληφθείσα ετήσια άδεια μετ’ αποδοχών που είχε αποκτηθεί κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ της παράνομης απόλυσης και της επαναπρόσληψης.

Διαβάστε ολόκληρη την απόφαση

Print Friendly, PDF & Email