ΔΕΕ: Οι εθνικές δικαστικές αρχές που κρίνουν κράτηση παρανόμως διαμένοντος υπηκόου μπορούν να δέχονται αίτηση ασύλο

Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την απόφαση που εξέδωσε στην υπόθεση C-36/20 PPU Ministerio Fiscal, στις 25 Ιουνίου 2020, έκρινε ότι στο πλαίσιο επείγουσας προδικαστικής διαδικασίας (PPU), το Δικαστήριο έκρινε ότι ο ανακριτής ο οποίος καλείται να αποφανθεί επί της θέσης υπό κράτηση παρανόμως διαμένοντος υπηκόου τρίτης χώρας εμπίπτει στην έννοια των «άλλων αρχών», κατά το άρθρο 6, παράγραφος 1, δεύτερο εδάφιο, της οδηγίας, 2013/32 1, οι οποίες ενδεχομένως παραλαμβάνουν αιτήσεις διεθνούς προστασίας, ενώ δεν είναι, δυνάμει του εθνικού δικαίου, αρμόδιες για την καταχώρισή τους. Με την ιδιότητά του αυτή, ο εν λόγω ανακριτής οφείλει να ενημερώσει τον αιτούντα σχετικά με τη συγκεκριμένη διαδικασία κατάθεσης τέτοιας αίτησης. Το Δικαστήριο έκρινε επίσης ότι η αδυναμία εύρεσης καταλύματος σε κέντρο υποδοχής και παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας δεν μπορεί να δικαιολογήσει τη θέση υπό κράτηση ενός αιτούντος διεθνή προστασία.

Διαβάστε ολόκληρη την απόφαση

Print Friendly, PDF & Email