Ενοποιημένος κατάλογος χωρών υψηλού κινδύνου και άλλων δικαιοδοσιών (EU, FATF, EU Tax)

Το Τμήμα Συμμόρφωσης του Παγκύπριου Δικηγορικού Σύλλογου ενημερώνει τα μέλη του σχετικά με την πιο πρόσφατη επικαιροποίηση των καταλόγων σχετικά με τις χώρες υψηλού κινδύνου και άλλων δικαιοδοσιών (EU, FATF, EU Tax).

1. Λίστα της ΕΕ για τις τρίτες χώρες υψηλού κινδύνου της Ε.Ε

2. Αναθεωρημένη λίστα της ΕΕ αναφορικά με τις μη συνεργάσιμες περιοχές φορολογικής δικαιοδοσίας, ημερομηνίας 18 Φεβρουαρίου 2020 (EUTaxList)

3. Αναθεωρημένη λίστα μη συνεργάσιμων και άλλων δικαιοδοσιών υπό παρακολούθηση του Financial Action Task Force (FATF), ημερομηνίας 21 Φεβρουαρίου 2020

Στον παρακάτω πίνακα θα βρείτε τον ενοποιημένο κατάλογο των χωρών υψηλού κινδύνου και άλλων δικαιοδοσιών:

Πίνακας 1: Ενοποιημένος κατάλογος χωρών υψηλού κινδύνου και άλλων δικαιοδοσιών

Καλούνται όλα τα μέλη του ΠΔΣ όπως λαμβάνουν υπόψιν τους τις πιο πάνω λίστες κατά την εφαρμογή των διαδικασιών και μέτρων δέουσας επιμέλειας γενικότερα και ειδικότερα κατά τον καθορισμό της Πολιτικής Αποδοχής Πελατών και Αξιολόγησης του Κινδύνου των πελατών τους.

Οι πιο πάνω λίστες τροποποιούνται ανά τακτά χρονικά διαστήματα και υποχρεούστε όπως παρακολουθείτε και εφαρμόζετε οποιεσδήποτε μελλοντικές αναθεωρήσεις.

Ανακοίνωση Τύπου Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου

Print Friendly, PDF & Email