Αναστολή της υποχρέωσης για καταβολή δόσεων και τόκων δανείων που παραχωρήθηκαν από Ταμεία Προνοίας και Συντάξεων

Το καθήκον Διαχειριστικών Επιτροπών Ταμείων Προνοίας για συνετή διαχείριση