Νέα τροποποίηση στον νόμο κατά του ξεπλύματος, εν μέσω επικρίσεων για έλλειψη συντονισμού υπηρεσιών

Τροποποιητικός Νόμος του Περί Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου 2007 (188(Ι)/2007)

Εναρμόνιση νομοθεσίας κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες με ευρωπαϊκή οδηγία