Έντυπο Ενστάσεων και Προκαταρτικός Κατάλογος για τις έξι (6) θέσεις ΕΟΧ Βοηθών Γραμματειακών Λειτουργών (ΚΛ.A2) στο Διοικητικό Δικαστήριο Διεθνούς Προστασίας (ΔΔΔΠ)