ΔΕΕ: άνευ προϋποθέσεων αναγνώριση μέτρου εξυγίανσης πιστωτικού ιδρύματος αναδρομικά αντιβαίνει στο δίκαιο της ΕΕ

ΔΕΕ: Η ελληνική ρύθμιση ένταξης εργαζομένων δημόσιου σε εργασιακή εφεδρεία δεν αντιβαίνει στο δίκαιο της ΕΕ

ΔΕΕ: Η προστασία ενηλίκων ανίκανων προς δικαιοπραξία από δικηγόρο συνιστά οικονομική δραστηριότητα

ΔΕΕ: Απεργία προσωπικού αερομεταφορέα με σκοπό αύξηση μισθών δεν απαλλάσσει από υποχρέωση αποζημίωσης

Το ΔΕΕ απορρίπτει αίτηση αναίρεσης της Κομισιόν για υπόθεση κρατικών ενισχύσεων σε κοινοπραξία ιταλικών τραπεζών

ΔΕΕ: Πρόστιμο 15 εκ. ευρώ στην Ισπανία για παράλειψη μεταφοράς οδηγίας προστασίας προσωπικών δεδομένων

ΔΕΕ: Φυσικό πρόσωπο εις βάρος του οποίου διενεργείται διοικητική έρευνα έχει δικαίωμα σιωπής

ΔΕΕ: Η εκτέλεση ΕΕΣ δεν μπορεί να απορρίπτεται μόνο για τον λόγο ότι δεν διασφαλίστηκε δικαίωμα σε νέα δίκη

ΔΕΕ: Προβλήματα στη δικαιοσύνη δεν δικαιολογούν άρνηση εκτέλεσης ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης