Αίτηση για παραμερισμό εκπρόθεσμης καταχώρησης υπεράσπισης

Στην αγωγή αρ. 3036/18, ο ενάγων καταχώρησε αίτηση για παραμερισμό της έκθεσης υπεράσπισης του ενάγοντα, η οποία καταχωρήθηκε αφότου παρήλθε η προθεσμία καταχώρησης έκθεσης υπεράσπισης των 14 ημερών ως προνοούν οι θεσμοί και προτού όμως καταχωριστεί αίτηση εκ μέρους του ενάγοντα για έκδοση απόφασης λόγω παράλειψης καταχώρησης υπεράσπισης. Ο ενάγων αιτήθηκε για διαγραφή της έκθεσης υπεράσπισης δια το λόγο ότι δεν καταχωρήθηκε εντός της καθορισμένης εκ των θεσμών προθεσμίας.

Το δικαστήριο απεφάνθη ότι η παράλειψη καταχώρησης Υπεράσπισης εντός της προθεσμίας των 14 ημερών δεν είναι παρατυπία που δεν διορθώνεται ή που διορθώνεται μόνο με άδεια του δικαστηρίου, αλλά συνιστά παράλειψη των εναγομένων να καταχωρήσουν υπεράσπιση εντός της καθορισμένης προθεσμίας. Η καταχώρηση της υπεράσπισης διορθώνει την παράλειψη και δεν δημιουργεί παρατυπία. Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε ότι δεν υπάρχει καμία διάταξη που να απαγορεύει την καταχώρηση της υπεράσπισης μετά την προθεσμία των 14 ημερών. Οι Δ.19 θ.26 και Δ. 27 δεν τυγχάνουν εφαρμογής για το μόνο λόγο ότι η υπεράσπιση καταχωρήθηκε καθυστερημένα δίχως το περιεχόμενο της να πάσχει. Γίνεται αναφορά στο Ο. 27 r.11 των Αγγλικών Θεσμών Πολιτικής Δικονομίας, όπου υπεράσπιση καταχωρηθείσα μετά την εκπνοή της προθεσμίας και αφότου έχει καταχωρηθεί αίτηση του ενάγοντα για έκδοση απόφασης οφείλει να ληφθεί υπόψη από το Δικαστήριο για σκοπούς ορθής απονομής της δικαιοσύνης. Εφόσον οφείλει να ληφθεί υπόψη από το Δικαστήριο, δεν συνιστά παρατυπία που πρέπει να διορθωθεί με δικονομικό διάβημα ή να επιτραπεί η καταχώρηση της κατόπιν άδειας του Δικαστηρίου.

Λαμβανομένων υπόψη των ανωτέρω καθώς και του γεγονότος ότι η υπεράσπιση καταχωρήθηκε προτού καταχωριστεί αίτηση εκ μέρους του ενάγοντα για έκδοση απόφασης, με αποτέλεσμα να μην επηρεάζεται δυσμενώς η θέση του ενάγοντα αφού δεν προέβη σε καταβολή επιπρόσθετων εξόδων και η υποχρέωση του τελευταίου ανετράπη με την καταχώρηση της υπεράσπισης, το δικαστήριο απέρριψε την αίτηση. Σχολίασε, τέλος, ότι δεν υπάρχει προθεσμία που έχει εκπνεύσει υπό την έννοια ότι οι εναγόμενοι έχουν απωλέσει το δικαίωμα τους να καταχωρήσουν υπεράσπιση στην αγωγή.

Διαβάστε την Απόφαση εδώ.

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , , ,