Το Συμβούλιο ενέκρινε σήμερα συμπεράσματα για το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης

Το Συμβούλιο των Κρατών Μελών της ΕΕ ενέκρινε σήμερα συμπεράσματα σχετικά με τις τρέχουσες προκλήσεις και την πρόοδο όσον αφορά το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης και τις διαδικασίες έκδοσης.

Σύμφωνα με το Συμβούλιο, το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης αποτελεί βασικό μέσο για την καταπολέμηση του διασυνοριακού εγκλήματος και της τρομοκρατίας. Έχει απλοποιήσει και επιταχύνει τη δικαστική συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και συνεχίζει να συμβάλλει ουσιαστικά στην ασφάλεια των πολιτών της ΕΕ.

Ωστόσο, κατά τη διάρκεια συζητήσεων για το πώς να βελτιωθεί περαιτέρω η εφαρμογή του, έγινε πιο εμφανές πως θα μπορούσε να αυξηθεί περαιτέρω η αποτελεσματικότητα του ευρωπαϊκού μηχανισμού παράδοσης εντάλματος σύλληψης σε ορισμένους τομείς, αναφέρει η γερμανική προεδρία.

Στα συμπεράσματά του, το Συμβούλιο συμφωνεί ότι υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης σε πέντε τομείς όπως η βελτίωση της εθνικής μεταφοράς και της πρακτικής εφαρμογής της απόφασης πλαισίου του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης, η υποστήριξη των εκτελεστικών αρχών κατά την αξιολόγηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων, η αντιμετώπιση ορισμένων πτυχών της διαδικασίας στο κράτος μέλος έκδοσης και στο κράτος εκτέλεσης, συμπεριλαμβανομένων διαδικαστικών δικαιωμάτων, μεταφράσεων, μεταβιβάσεων διαδικασιών και συγκρούσεων δικαιοδοσίας και προώθησης εναλλακτικών λύσεων έναντι της κράτησης, η διεκπεραίωση αιτημάτων έκδοσης πολιτών της ΕΕ σε τρίτες χώρες και η ενίσχυση των διαδικασιών παράδοσης του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης σε περιόδους κρίσης, μετά την εμπειρία της πανδημίας COVID-19.

Πηγή : ΚΥΠΕ

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , ,