Την τροποποίηση πέντε νομοσχεδίων για διαχείριση των αποβλήτων ενέκρινε το Υπουργικό Συμβούλιο

Πέντε τροποποιητικά νομοσχέδια που αφορούν στη διαχείριση των αποβλήτων ενέκρινε χθες το Υπουργικό Συμβούλιο. Με την έγκριση των τροποποιητικών νομοσχεδίων επιδιώκεται η εναρμόνιση της κυπριακής με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας, αφενός μέσω της πρόληψης και μείωσης της παραγωγής αποβλήτων και αφετέρου μέσω της μείωσης των αρνητικών συνεπειών της παραγωγής και μη ορθολογικής διαχείρισής τους. Με την τροποποίηση των νομοσχεδίων που παρουσίασε στο Υπουργικό Συμβούλιο ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, κ. Κώστας Καδής, προωθείται η αποτελεσματική διαχείριση των αποβλήτων, η μείωση της υγειονομικής ταφής και των αρνητικών της επιπτώσεων και η επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση, προκειμένου να διευκολυνθεί η μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία.  

Πρόκειται για τα ακόλουθα νομοσχέδια, που τιτλοφορούνται:

  • «Νόμος που Τροποποιεί τους περί Αποβλήτων Νόμους του 2011 έως 2016».«Νόμος που Τροποποιεί του περί Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών Νόμους του 2002 έως 2017».
  • «Οι περί Αποβλήτων (Χώροι Υγειονομική Ταφής) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί».
  • «Οι περί Αποβλήτων (Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί».
  • «Οι περί Αποβλήτων (Ηλεκτρικές Στήλες και Συσσωρευτές) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί».

Με τα νομοσχέδια καθορίζονται νέοι φιλόδοξοι στόχοι για τη χωριστή συλλογή και ορθολογική διαχείριση των αποβλήτων και την ανακύκλωση των αποβλήτων συσκευασιών έως το 2035. Συγκεκριμένα, υιοθετούνται οι ευρωπαϊκοί στόχοι για προετοιμασία προς επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση του συνόλου των δημοτικών αποβλήτων σε ποσοστά 55% μέχρι το 2025, 60% μέχρι το 2030 και 65% μέχρι το 2035. Υιοθετείται επίσης ο στόχος της ανακύκλωσης του 65% των αποβλήτων συσκευασίας. 

Προβλέπεται επίσης, ο σταδιακός περιορισμός της υγειονομικής ταφής των δημοτικών αποβλήτων στο 10% έως το 2035 και επεκτείνονται οι υποχρεώσεις χωριστής συλλογής, εκτός από τα ανακυκλώσιμα ρεύματα αποβλήτων που σήμερα συλλέγονται χωριστά, στα οργανικά απόβλητα μέχρι το 2023, τα κλωστοϋφαντουργικά και τα επικίνδυνα οικιακά απόβλητα μέχρι το 2025.  Επιπρόσθετα, εισάγονται νέες πρόνοιες που αφορούν στη λήψη αποτελεσματικών μέτρων για την εφαρμογή της ιεράρχησης των αποβλήτων και μείωση της δημιουργίας αποβλήτων ενώ καθορίζονται και οι ελάχιστες απαιτήσεις που θα πρέπει να πληρούν τα συστήματα διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού.

Τα τροποποιητικά νομοσχέδια μεταφέρουν στην εθνική νομοθεσία της Κύπρου τις πρόνοιες των νέων οδηγιών της ΕΕ για τη διαχείριση των αποβλήτων. Συγκεκριμένα, επιτυγχάνεται εναρμόνιση με τις οδηγίες 2018/851/ΕΕ για τα απόβλητα, 2018/852/ΕΕ για τις συσκευασίες και τα απόβλητα συσκευασιών, 2018/850/ΕΕ για την υγειονομική ταφή αποβλήτων, 2018/849/ΕΚ για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους, 2006/66/ΕΚ για τις ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές και 2012/19/ΕΕ για τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Πηγή : Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , ,