Θέση Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού κας Δέσπως Μιχαηλίδου για το προτεινόμενο νομοσχέδιο και τους Κανονισμούς περί Ενιαίας Εκπαίδευσης

Η Επιτρόπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού κα Δέσπω Μιχαηλίδου προχώρησε στη δημοσιοποίηση της θέσης της αναφορικά με το προτεινόμενο νομοσχέδιο και τους Κανονισμούς περί Ενιαίας Εκπαίδευσης.

Η θέση της Επιτρόπου συντάχθηκε στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων που της παρέχονται από τους περί Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Νόμους του 2007 και 2014 [Ν.74(Ι)/2007 και Ν.44(Ι)/2014] και, ιδιαίτερα, τα άρθρα 4(1)(β)(δ)(ε) και 4(2)(γ)(δ)(ια)(ιγ).

Σκοπός είναι να υποβληθούν οι απόψεις επί του προτεινόμενου περί Ενιαίας Εκπαίδευσης (Δομές Υποστήριξης) Νόμου του 2021 και του αντίστοιχου προσχεδίου Κανονισμών. Τα έγγραφα ετοιμάστηκαν από τον Ευρωπαϊκό Φορέα για την Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση (Ευρωπαϊκός Φορέας), για λογαριασμό του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ), στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης για την Ενιαία Εκπαίδευση.

Η θέση της Επιτρόπου εξετάζει κατά πόσο οι προτεινόμενες προδιαγραφές ανταποκρίνονται στις δεσμεύσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας για συμμόρφωση με ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα. Περιλαμβάνει παρατηρήσεις και εισηγήσεις, υπό το φως των υποχρεώσεων του Κράτους που απορρέουν απότη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού (Σύμβαση) και τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία (ΣΔΑΑ).

Πηγή : Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , , ,