Σύνοδος Κορυφής : Πρόταση για ευρωπαϊκή ψηφιακή ταυτότητα και ευρωπαϊκό ‘cloud’ δεδομένων

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο “ζητά την ανάπτυξη μιας ασφαλούς δημόσιας ηλεκτρονικής ταυτοποίησης σε ολόκληρη την ΕΕ (e-ID, ηλεκτρονική ταυτότητα) για να παρέχει στους πολίτες έλεγχο της διαδικτυακής τους ταυτότητας και δεδομένων καθώς και να επιτρέπουν την πρόσβαση σε διασυνοριακές ψηφιακές υπηρεσίες” και καλεί την Κομισιόν να υποβάλει σχετική πρόταση για την πρωτοβουλία “ευρωπαϊκή ψηφιακή αναγνώριση” έως τα μέσα του 2021, σύμφωνα με προσχέδιο συμπερασμάτων της επικείμενης Συνόδου Κορυφής της 24ης και 25ης Σεπτεμβρίου.

Σημειώνεται ότι η Σύνοδος της 24ης και 25ης Σεπτεμβρίου είχε ανακοινωθεί από τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ, ως μια Σύνοδος που θα ασχολείτο με όλα τα θέματα που είχαν μείνει πίσω λόγω της ανάγκης αντιμετώπισης της πανδημίας. Συγκεκριμένα η Σύνοδος εκτός από την Τουρκία και την Κίνα, θα ασχοληθεί και με την κοινή αγορά, τη ψηφιακή μετάβαση και το διεθνές εμπόριο. Ως εκ τούτου το προσχέδιο περιέχει τον προγραμματισμό για την ευρωπαϊκή ψηφιακή ταυτότητα, αλλά και ένα “ομοσπονδιακό” υπολογιστικό νέφος (υπηρεσίες cloud) για τα ευρωπαϊκά δεδομένα.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με προσχέδιο του κειμένου των συμπερασμάτων που περιήλθε στην κατοχή του ΚΥΠΕ, οι 27 θα πραγματοποιήσουν την παραπάνω αναγγελία για την πανευρωπαϊκή ψηφιακή ταυτότητα.

Επιπλέον στο ίδιο προσχέδιο αναφέρεται ότι “τον Ιούλιο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συμφώνησε ένα πρωτοφανές πακέτο ανάκαμψης για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του COVID-19 στις οικονομίες και τις κοινωνίες μας και για την προώθηση της ισχυρής ανάκαμψης της Ευρώπης και του μετασχηματισμού των οικονομιών μας”.

“Οι δύο αμοιβαία ενισχυτικοί πυλώνες μιας τέτοιας ανάκαμψης, η πράσινη μετάβαση και ο ψηφιακός μετασχηματισμός, σε συνδυασμό με μια ισχυρή και βαθιά ενιαία αγορά, θα προωθήσουν νέες μορφές ανάπτυξης και θα ενισχύσουν την ανθεκτικότητα της ΕΕ. Η επίτευξη στρατηγικής αυτονομίας είναι θεμελιώδης στόχος της Ένωσης”, σημειώνεται.

Αναλυτικά, οι 27 καταγράφουν στο προσχέδιο ότι “η ΕΕ πρέπει να είναι παγκόσμιος ηγέτης στην ανάπτυξη ασφαλούς και ηθικής Τεχνητής Νοημοσύνης. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλεί την Κομισιόν: Να προτείνει τρόπους αύξησης των ευρωπαϊκών και εθνικών δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων στην έρευνα, την καινοτομία και την ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης· για την εξασφάλιση καλύτερου συντονισμού και περισσότερων δικτύων και συνεργιών μεταξύ των ευρωπαϊκών ερευνητικών κέντρων που βασίζονται στην αριστεία και να παρέχει έναν σαφή, αντικειμενικό ορισμό των συστημάτων Τεχνητής Νοημοσύνης υψηλού κινδύνου και κρίσιμης σημασίας”.

Επιπλέον, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο “εγκρίνει τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 9ης Ιουνίου 2020 σχετικά με τη διαμόρφωση του ψηφιακού μέλλοντος της Ευρώπης”. Καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη “να εφαρμόσουν πλήρως την εργαλειοθήκη 5G στον κυβερνοχώρο που εγκρίθηκε στις 29 Ιανουαρίου 2020, και ιδίως να εφαρμόσουν τους σχετικούς περιορισμούς στους προμηθευτές υψηλού κινδύνου για βασικά περιουσιακά στοιχεία που ορίζονται ως κρίσιμα και ευαίσθητα στις συντονισμένες εκτιμήσεις κινδύνου της ΕΕ”. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υπογραμμίζει ότι “οι πιθανοί προμηθευτές 5G πρέπει να αξιολογηθούν βάσει κοινών αντικειμενικών κριτηρίων”.

“Προκειμένου να διασφαλιστεί η ταχεία ανάπτυξη του 5G σε ολόκληρη την ΕΕ”, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο παροτρύνει επίσης όλα τα κράτη μέλη “να υποβάλουν τα εθνικά τους σχέδια για την ανάπτυξη του 5G στην Επιτροπή έως το τέλος του τρέχοντος έτους, όπως ορίζεται στο σχέδιο δράσης 5G”.

Όσον αφορά τα ψηφιακά δεδομένα, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο χαιρετίζει “την ευρωπαϊκή στρατηγική για δεδομένα που υποστηρίζει τις παγκόσμιες ψηφιακές φιλοδοξίες της ΕΕ, προωθώντας παράλληλα τις ευρωπαϊκές αξίες και διασφαλίζοντας υψηλό επίπεδο ασφάλειας δεδομένων, προστασίας δεδομένων και απορρήτου”.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τονίζει την ανάγκη “να καταστούν ευκολότερα διαθέσιμα τα υψηλής ποιότητας δεδομένα και να προωθηθεί και να καταστεί δυνατή η καλύτερη ανταλλαγή και συγκέντρωση δεδομένων”. “Σε αυτό το πλαίσιο, η διασφάλιση της διαλειτουργικότητας των ευρωπαϊκών δεδομένων είναι ζωτικής σημασίας”, τονίζεται στο προσχέδιο.

“Για το σκοπό αυτό, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο χαιρετίζει τη δημιουργία κοινών ευρωπαϊκών χώρων δεδομένων σε στρατηγικούς τομείς, και καλεί ειδικότερα την Κομισιόν να δώσει προτεραιότητα στον χώρο δεδομένων για την υγεία, ο οποίος θα πρέπει να συσταθεί έως το τέλος του 2021”, αναφέρει το προσχέδιο.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υπογραμμίζει “την ανάγκη δημιουργίας αξιόπιστων, ασφαλών και ασφαλών ευρωπαϊκών υπηρεσιών cloud, ώστε να διασφαλίζεται ότι τα ευρωπαϊκά δεδομένα μπορούν να αποθηκεύονται και να υποβάλλονται σε επεξεργασία στην Ευρώπη, σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς κανόνες και πρότυπα”. Ως εκ τούτου, χαιρετίζει την ιδέα μιας “ενοποιημένης υποδομής cloud της ΕΕ” και καλεί την Κομισιόν να προωθήσει γρήγορα το έργο αυτό.

“Μια ισχυρότερη ευρωπαϊκή χωρητικότητα `cloud` θα πρέπει επίσης να επιτρέπει την ανάπτυξη ασφαλών λύσεων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης που βασίζονται σε υπολογιστικά νέφη, εξασφαλίζοντας ταχύτερη και αποτελεσματικότερη, βολική και διαφανή πρόσβαση σε κυβερνητικές υπηρεσίες”.

Ακολούθως το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δηλώνει στο προσχέδιο πεπεισμένο ότι “η ΕΕ πρέπει να ακολουθήσει μια φιλόδοξη και πραγματικά ευρωπαϊκή βιομηχανική πολιτική για να καταστήσει τη βιομηχανία της πιο ανταγωνιστική παγκοσμίως και να αυξήσει την αυτονομία και την ανθεκτικότητά της”.

Προς τούτο, καλεί την Κομισιόν “να εντοπίσει στρατηγικές εξαρτήσεις και να προτείνει μέτρα για τη μείωση αυτών των εξαρτήσεων, συμπεριλαμβανομένης της διαφοροποίησης των αλυσίδων παραγωγής και εφοδιασμού”.

Απαιτεί δε “εντατικοποίηση των προσπαθειών για σημαντικά έργα κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος (π.χ. European Battery Alliance, Internet of Things, Clean Hydrogen Alliance), ώστε να ξεπεραστούν οι αποτυχίες της αγοράς και να καταστεί δυνατή η καινοτομία”. Καλεί την Κομισιόν “να αναπτύξει ένα νέο σημαντικό έργο κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος το οποίο συνδυάζει τα χρηματοδοτικά μέσα της ΕΕ και των κρατών μελών, να προβεί σε ανάπτυξη νέων βιομηχανικών συμμαχιών, συμπεριλαμβανομένων των πρώτων υλών, των μικροεπεξεργαστών, των δικτύων τηλεπικοινωνιών, των βιομηχανιών χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και των βιομηχανικών σύννεφων και πλατφορμών και να προχωρήσει στην
εξασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού, και ρυθμιστικού περιβάλλοντος και πλαισίου κρατικών ενισχύσεων που ευνοούν την καινοτομία και διευκολύνουν τη συμμετοχή των ΜΜΕ, αλλά και στην ενίσχυση της αυτονομίας της ΕΕ στον διαστημικό τομέα και επίτευξη μιας πιο ολοκληρωμένης αμυντικής βιομηχανικής βάσης”.

Πηγή : ΚΥΠΕ

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , ,