Σε τροχιά υλοποίησης το Εστία ανακοίνωσε ο Σύνδεσμος Κυπριακών Τραπεζών

Ο Σύνδεσμος Κυπριακών Τραπεζών σε δελτίο Τύπου που εξέδωσε αναφέρει ότι το Σχέδιο Εστία εισήλθε σε τροχιά υλοποίησης, στο οποίο συμμετέχουν, η Τράπεζα Κύπρου, η Ελληνική Τράπεζα, η Alpha Bank, η Astrobank, η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (Κύπρου) και η Eurobank, Κρατικός Φορέας υλοποίησης του έργου είναι το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Στο δελτίο Τύπου ο Σύνδεσμος Τραπεζών επισημαίνει ότι η επιτυχής υλοποίηση του Σχεδίου Εστία προϋποθέτει συνεργασία μεταξύ δανειοληπτών, τραπεζών και κρατικών υπηρεσιών προκειμένου το σχέδιο να επιτύχει τον σκοπό του, που είναι η διασφάλιση της πρώτης κατοικίας χιλιάδων νοικοκυριών στην Κύπρο και ταυτόχρονα η μείωση του ποσοστού των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων.

Σημειώνει περαιτέρω ότι για ένταξη στο Σχέδιο Εστία θα πρέπει ο κάθε επιλέξιμος δανειολήπτης πρέπει να πληροί τα πιο κάτω κριτήρια:

Το δάνειό του να ήταν μη εξυπηρετούμενα την 30ή Σεπτεμβρίου του 2017 και η αγοραία αξία της ενυπόθηκης, κύριας κατοικίας να μην ξεπερνά τις €350 χιλιάδες.

Το συνολικό Οικογενειακό Εισόδημα του Αιτητή δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα ακόλουθα για κάθε έκαστο ημερολογιακό έτος 2017 και 2018:
τις €60.000 για οικογένεια με τουλάχιστον τέσσερα εξαρτώμενα τέκνα
τις €55.000 για οικογένεια με τρία εξαρτώμενα τέκνα
τις €50.000 για οικογένεια με δύο εξαρτώμενα τέκνα
τις €45.000 για οικογένεια με ένα εξαρτώμενο τέκνο
τις €35.000 για οικογένεια χωρίς εξαρτώμενα τέκνα
τις €20.000 για μονήρη νοικοκυριά.
Τα Υπόλοιπα Καθαρά Οικογενειακά Περιουσιακά Στοιχεία του Αιτητή δεν θα πρέπει -για κάθε έκαστο ημερολογιακό έτος 2016, 2017 και 2018- να υπερβαίνουν σε τιμές αγοράς το ογδόντα τοις εκατόν (80%) της Αγοραίας Αξίας της Κύριας Κατοικίας, όπως αυτή θα προκύψει από εκτίμηση και δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τις διακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (€250.000).

Διευκρινίζεται ότι το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων έχει εκδώσει σε ηλεκτρονική μορφή Οδηγό ορθής συμπλήρωσης της αίτησης για ένταξη στο Σχέδιο Εστία.

Την ίδια ώρα, τόσο ο Σύνδεσμος Τραπεζών Κύπρου όσο και οι τράπεζες μέλη του που συμμετέχουν στο Σχέδιο Εστία έχουν ετοιμάσει ένα χρήσιμο αρχείο με συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις, που λύνει απορίες ή δίνει απαραίτητες διευκρινίσεις και λεπτομέρειες για το Σχέδιο. Παράλληλα, η κάθε τράπεζα χωριστά έχει δημιουργήσει δικά της κανάλια ενημέρωσης των δανειοληπτών για το Σχέδιο Εστία.

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , , ,