Σημαντικό αριθμό σφαλμάτων στις πληρωμές των λογαριασμών της ΕΕ εντόπισε για το 2020 το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο

Υπερβολικά πολλά σφάλματα διαπίστωσαν στις πληρωμές στους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2020 οι ελεγκτές του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου (ECA), αν και στα έσοδα δεν διαπιστώθηκαν σφάλματα σύμφωνα με νέα έκθεση για τον προϋπολογισμό της ΕΕ, που δημοσιεύθηκε την Τρίτη.

Οι ελεγκτές του ECA εντόπισαν επίσης επιπρόσθετους κινδύνους και προκλήσεις σε σχέση με τη δημοσιονομική διαχείριση των ευρωπαϊκών κονδυλίων που διατίθενται για την αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας, κυρίως μέσω του προγράμματος NextGenerationEU.

Ο ετήσιος έλεγχος αφορά τα έσοδα και τις δαπάνες της ΕΕ, με τους ελεγκτές να εξετάζουν κατά πόσον οι ετήσιοι λογαριασμοί είναι αξιόπιστοι, καθώς και κατά πόσον οι πράξεις εσόδων και δαπανών συμμορφώνονται με τους ισχύοντες ενωσιακούς και εθνικούς κανόνες.

Στα συμπεράσματα της ετήσιας έκθεσης του ECA για τα έσοδα και τις δαπάνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2020, καταγράφεται πως οι λογαριασμοί της ΕΕ απεικονίζουν εύλογα την οικονομική κατάσταση, ωστόσο για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά οι ελεγκτές διατύπωσαν αρνητική γνώμη σε σχέση με το πώς γίνεται η διαχείριση των δαπανών.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στο δελτίο τύπου που συνοδεύει την έκθεση, διαπιστώθηκε πως «το συνολικό επίπεδο των παρατυπιών στην εκτέλεση των δαπανών της ΕΕ παρέμεινε σταθερό στο 2,7 % το 2020 (έναντι 2,7 % το 2019)» και πως «περισσότερο από το ήμισυ των δαπανών που υποβλήθηκαν σε έλεγχο (59%) θεωρούνταν δαπάνες υψηλού κινδύνου, ποσοστό που παρουσιάζει περαιτέρω αύξηση σε σύγκριση με το 2019 (53%) και προηγούμενα έτη».

Η πιθανότητα σφάλματος είναι αυξημένη καθώς οι κανόνες και τα κριτήρια επιλεξιμότητας είναι πολύπλοκοι, «γεγονός που αυξάνει την πιθανότητα εμφάνισης σφάλματος» σύμφωνα με την έκθεση.

«Οι δαπάνες υψηλού κινδύνου εξακολουθούν να περιέχουν ουσιώδη σφάλματα, με το επίπεδό τους να εκτιμάται σε 4,0 % (έναντι 4,9 % το 2019). Ως εκ τούτου, όπως και τα προηγούμενα έτη, οι ελεγκτές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι το σφάλμα σε αυτό το σημαντικό είδος δαπανών είναι διάχυτο και διατύπωσαν αρνητική γνώμη σχετικά με τις δαπάνες της ΕΕ για το οικονομικό έτος 2020» προστίθεται.

Όπως σημειώνεται, οι ελεγκτές παρέπεμψαν 6 περιπτώσεις πιθανής απάτης ως αποτέλεσμα του ελέγχου που διενέργησαν, σε σύγκριση με 9 για το 2019, για τις οποίες ξεκίνησαν διαδικασίες έρευνας από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF).

Σε δήλωσή του, ο Πρόεδρος του ECA, Klaus-Heiner Lehne, επεσήμανε πως θα χρειαστεί αυξημένη προσοχή στο μέλλον για τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση των ευρωπαϊκών κονδυλίων.

«Την προσεχή επταετία, η ΕΕ θα δαπανήσει πολύ περισσότερους πόρους από ό,τι κατά την προηγούμενη περίοδο προγραμματισμού. Τα 27 κράτη μέλη συμφώνησαν σε ένα πρόγραμμα ανάκαμψης από την πανδημία COVID-19, το οποίο θα χρηματοδοτηθεί με την έκδοση δημόσιου χρέους. Η απόφαση αυτή σηματοδοτεί μια σημαντική στροφή για τα οικονομικά της ΕΕ και συνεπάγεται προφανώς την ανάγκη για αποτελεσματικούς ελέγχους όσον αφορά τον τρόπο διάθεσης των πόρων της ΕΕ και το κατά πόσον επιτυγχάνονται τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα», επεσήμανε.

Το ECA υπογραμμίζει το μεγάλο μέγεθος της χρηματοδότησης για αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας μέσω του προγράμματος NextGenerationEU και μέσω του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου για την περίοδο 2021 – 2027, το οποίο φτάνει σε σύνολο 1,824 δισεκατομμυρίων ευρώ, σχεδόν διπλάσιο από τις δαπάνες του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου την προηγούμενη περίοδο.

Λόγω του μεγέθους, προστίθεται, υπάρχει κίνδυνος καθυστέρησης στην εκτέλεση της διαχείρισης των ταμείων, όπως υπήρξε καθυστέρηση και για την περίοδο 2014 – 2020.

Επίσης επισημαίνεται πως η απορρόφηση των κεφαλαίων των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων από τα κράτη μέλη εξακολούθησε να είναι βραδύτερη από την προβλεπόμενη, καθώς μέχρι το τέλος του 2020 «είχε εκταμιευθεί μόλις το 55% της ενωσιακής χρηματοδότησης που είχε εγκριθεί για την περίοδο 2014 – 2020», με αποτέλεσμα «τη διόγκωση των εκκρεμών αναλήψεων υποχρεώσεων, οι οποίες στο τέλος του 2020 ανέρχονταν σε 303,2 δισεκατομμύρια ευρώ, ποσό που ισοδυναμεί με τον προϋπολογισμό σχεδόν δύο ετών».

Σημειώνουν ακόμα τις διαφορές που υπάρχουν στην απορρόφηση μεταξύ κρατών μελών, υποδεικνύοντας πως στα τέλη του 2020 η Φινλανδία είχε απορροφήσει το 79% των συνολικών κονδυλίων της, ενώ Ιταλία, Κροατία και Ισπανία είχαν απορροφήσει μόλις το 45% περίπου.

Η ετήσια έκθεση σχετικά με τον προϋπολογισμό της ΕΕ, η ετήσια έκθεση σχετικά με τα Ευρωπαϊκά Ταμεία Ανάπτυξης και συνοπτικό έγγραφο και για τα δύο θέματα με τίτλο «2020 – Ο έλεγχος της ΕΕ εν συντομία» είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του ECA (eca.europa.eu).

Πηγή: ΚΥΠΕ

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , , ,