Προώθηση της ισότητας φύλων & ενδυνάμωσης των γυναικών στο πλαίσιο της εξωτερικής δράσης της ΕΕ, σχεδιάζει η Κομισιόν

Πρόταση σχεδίου για την προώθηση της ισότητας των φύλων και της ενδυνάμωσης των γυναικών στο πλαίσιο όλων των εξωτερικών δράσεων της ΕΕ, με 5 πυλώνες, παρουσίασε σήμερα ο Ύπατος Εκπρόσωπος Ζοζέπ Μπορέλ, και η αρμόδια Επίτροπος Γιούτα Ουρπιλάινεν.

Κατά την Κομισιόν, σκοπός του πλάνου είναι αφενός, να επιταχυνθεί η πρόοδος όσον αφορά την ενδυνάμωση των γυναικών και των κοριτσιών και, αφετέρου, να διασφαλιστούν τα κεκτημένα, στον τομέα της ισότητας των φύλων, της 25ετούς περιόδου που έχει μεσολαβήσει από την έγκριση της Διακήρυξης του Πεκίνου και της πλατφόρμας δράσης της μέχρι σήμερα.

Το σχέδιο δράσης καθιστά την προώθηση της ισότητας των φύλων προτεραιότητα όλων των εξωτερικών πολιτικών και δράσεων, προσφέρει έναν χάρτη πορείας για τη συνεργασία με τα ενδιαφερόμενα μέρη σε εθνικό, περιφερειακό και πολυμερές επίπεδο, εντείνει τη δράση σε στρατηγικούς θεματικούς τομείς και καλεί τα θεσμικά όργανα να δώσουν το καλό παράδειγμα, και διασφαλίζει τη διαφάνεια των αποτελεσμάτων.

Συγκεκριμένα το πλάνο με τους πέντε πυλώνες δράσης προβλέπει το 85 % όλων των νέων δράσεων στο πλαίσιο των εξωτερικών σχέσεων θα συμβάλουν στην ισότητα των φύλων και την ενδυνάμωση των γυναικών έως το 2025. Το GAP III εισάγει αυστηρούς κανόνες για την εφαρμογή και την παρακολούθηση της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου σε όλους τους τομείς. Κάθε εξωτερική βοήθεια σε όλους τους τομείς, συμπεριλαμβανομένων των υποδομών, της ψηφιακής τεχνολογίας, της ενέργειας, της γεωργίας και των κονδυλίων συνδυαστικής χρηματοδότησης κ.λπ., θα πρέπει να ενσωματώνει τη διάσταση του φύλου και να στηρίζει την ισότητα των φύλων.

Επίσης, προβλέπει κοινό στρατηγικό όραμα και στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη και τους εταίρους σε πολυμερές, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Το GAP III υποστηρίζει, αφενός, την ανάπτυξη μιας κοινής προσέγγισης για όλους τους φορείς της ΕΕ σε εθνικό επίπεδο, και, αφετέρου, την εστίαση σε επιλεγμένα στρατηγικά θέματα. Η προσεκτική ανάλυση της διάστασης του φύλου και η στενή διαβούλευση με τα κράτη μέλη, τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, τις ακτιβίστριες και τους ακτιβιστές των δικαιωμάτων των γυναικών και τους νέους θα αποτελέσουν στέρεη βάση για τις επιτόπιες δράσεις.

Αναφέρεται ακόμη ότι το GAP III μας καλεί να επιταχύνουμε την πρόοδο και να επικεντρωθούμε στους βασικούς θεματικούς τομείς δέσμευσης, μεταξύ των οποίων η καταπολέμηση της έμφυλης βίας και η προώθηση της οικονομικής, κοινωνικής και πολιτικής ενδυνάμωσης των γυναικών και των κοριτσιών. Δίνει και πάλι έμφαση στην καθολική πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη, στη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή δικαιώματα, στην ισότητα των φύλων στην εκπαίδευση, καθώς και στην προώθηση της ισότιμης συμμετοχής και της ισότιμης ανάληψης ηγετικών θέσεων. Επίσης, ενσωματώνει πλήρως το πλαίσιο πολιτικής της ΕΕ για τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια και εισάγει τη διάσταση του φύλου σε νέους τομείς πολιτικής, όπως η πράσινη μετάβαση και ο ψηφιακός μετασχηματισμός.

Το σχέδιο δράσης καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση να δώσει το καλό παράδειγμα, καθιερώνοντας, μεταξύ άλλων, ως προϋπόθεση για την ανάθεση ηγετικών θέσεων τη συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου και της ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων σε ανώτατο πολιτικό και διοικητικό επίπεδο.

Όσον αφορά τη μέτρηση των αποτελεσμάτων, το GAP III υιοθετεί νέα προσέγγιση όσον αφορά την παρακολούθηση, την αξιολόγηση και τη μάθηση, δίνοντας μεγαλύτερη έμφαση στη μέτρηση των αποτελεσμάτων. Η ΕΕ θα δημιουργήσει ένα ποσοτικό, ποιοτικό και συμπεριληπτικό σύστημα παρακολούθησης για την αύξηση της δημόσιας λογοδοσίας, τη διασφάλιση της διαφάνειας και την πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη που παρέχει η ΕΕ με στόχο την ισότητα των φύλων παγκοσμίως. Η Κομισιόν, σε συνεργασία με την ΕΥΕΔ, θα παρακολουθεί κάθε χρόνο την επιτελούμενη πρόοδο όσον αφορά την εφαρμογή του GAP III.

Η Κομισιόν αναφέρει ότι “παρά τη σημαντική, αν και άνιση, πρόοδο που έχει σημειωθεί στον τομέα της προώθησης των δικαιωμάτων των γυναικών και των κοριτσιών, καμία χώρα στον κόσμο δεν βρίσκεται σε καλό δρόμο για την επίτευξη της ισότητας των φύλων και την ενδυνάμωση όλων των γυναικών και των κοριτσιών έως το 2030”.

Επιπλέον τονίζει πως “οι υγειονομικές και κοινωνικοοικονομικές συνέπειες της κρίσης COVID-19 επηρεάζουν κατά τρόπο δυσανάλογο τις γυναίκες και τα κορίτσια”.

Ενδεικτικά, “δεδομένου ότι οι γυναίκες υπερτερούν αριθμητικά μεταξύ των ατόμων που εργάζονται άτυπα και σε ευάλωτους τομείς, το ποσοστό απώλειας θέσεων εργασίας γι` αυτές είναι 1,8 φορές μεγαλύτερο από το αντίστοιχο των ανδρών”. “Το ποσοστό φτώχειας μεταξύ των γυναικών θα μπορούσε να ανέλθει έως 9,1 %”, καταγράφει.

Πηγή : ΚΥΠΕ

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , , ,