Σχέδιο δράσης για την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας και κανονισμό ανταλλαγής δεδομένων παρουσίασε η Κομισιόν

Σχέδιο δράσης  για την πνευματική ιδιοκτησία που θα βοηθήσει τις εταιρείες και ιδίως τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), να αξιοποιήσουν στο έπακρο τις εφευρέσεις και τις δημιουργίες τους και να διασφαλίσουν ότι μπορούν να ωφελήσουν την οικονομία και την κοινωνία μας, αλλά και πρόταση κανονισμού για την καλύτερη αξιοποίηση του δυναμικού των συνεχώς αυξανόμενων δεδομένων σε ένα αξιόπιστο ευρωπαϊκό πλαίσιο και κανόνες για τη διαχείριση των δεδομένων, ενέκρινε σήμερα η Κομισιόν και παρουσίασαν σήμερα η Αντιοπρόεδρος Βεστάγκερ και ο Επίτροπος Μπρετόν.

Ο κανονισμός θα διευκολύνει την ανταλλαγή δεδομένων σε ολόκληρη την ΕΕ και μεταξύ τομέων για τη δημιουργία πλούτου για την κοινωνία, την αύξηση του ελέγχου και της εμπιστοσύνης τόσο των πολιτών όσο και των εταιρειών σχετικά με τα δεδομένα τους, και θα προσφέρει ένα εναλλακτικό ευρωπαϊκό μοντέλο στην πρακτική διαχείρισης δεδομένων των μεγάλων τεχνολογικών πλατφορμών.

Το σχέδιο δράσης για  την πνευματική ιδιοκτησία (IP) στοχεύει στο να επιτρέψει στην ευρωπαϊκή δημιουργική και καινοτόμο βιομηχανία να παραμείνει παγκόσμιος ηγέτης και να επιταχύνει τις πράσινες και ψηφιακές μεταβάσεις της Ευρώπης.

Συγκεκριμένα το σχέδιο καθορίζει βασικά βήματα:
–  για τη βελτίωση της προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας (IP)
– για να ενισχυθεί η υιοθέτηση της IP από τις ΜΜΕ 
– για να διευκολύνει την κοινή χρήση των IP για την αύξηση της τεχνολογικής απορρόφησης στον κλάδο
– για την καταπολέμηση της παραποίησης και τη βελτίωση της επιβολής των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και
– για την προώθηση του παγκόσμιου ανταγωνισμού.

Η Κομισιόν σημειώνει ότι η βιομηχανία εντάσεως IP αντιπροσωπεύει το 45% του συνόλου του ΑΕΠ και το 93% όλων των εξαγωγών της ΕΕ, ενώ η προστιθέμενη αξία της ΠΕ αυξάνεται στα περισσότερα ευρωπαϊκά βιομηχανικά οικοσυστήματα.

Σε ό,τι αφορά τον επικείμενο κανονισμό για τα δεδομένα, θα δημιουργήσει τη βάση για έναν νέο ευρωπαϊκό τρόπο διακυβέρνησης δεδομένων που θα είναι σύμφωνος με τις αξίες και τις αρχές της ΕΕ, όπως η προστασία των προσωπικών δεδομένων (GDPR), η προστασία των καταναλωτών και οι κανόνες ανταγωνισμού.

Ο κανονισμός, θα προσφέρει ένα εναλλακτικό μοντέλο στις πρακτικές χειρισμού δεδομένων των μεγάλων τεχνολογικών πλατφορμών και προτείνει ένα μοντέλο βασισμένο στην ουδετερότητα και τη διαφάνεια των διαμεσολαβητών δεδομένων, οι οποίοι είναι διοργανωτές ανταλλαγής δεδομένων ή συγκέντρωσης δεδομένων, για την αύξηση της εμπιστοσύνης. Για να διασφαλιστεί αυτή η ουδετερότητα, ο διαμεσολαβητής κοινής χρήσης δεδομένων δεν μπορεί να ασχοληθεί με τα δεδομένα για ίδιο λογαριασμό (π.χ. με την πώληση σε άλλη εταιρεία ή τη χρήση τους για την ανάπτυξη του δικού του προϊόντος βάσει αυτών των δεδομένων) και θα πρέπει να συμμορφώνεται με αυστηρές απαιτήσεις.

Συγκεκριμένα ο κανονισμός περιλαμβάνει:
– Ορισμένα μέτρα για την αύξηση της εμπιστοσύνης στην κοινή χρήση δεδομένων, καθώς η έλλειψη εμπιστοσύνης αποτελεί επί του παρόντος σημαντικό εμπόδιο και οδηγεί σε υψηλό κόστος.
– Δημιουργία νέων κανόνων της ΕΕ σχετικά με την ουδετερότητα ώστε να επιτρέπεται στους νέους διαμεσολαβητές δεδομένων να λειτουργούν ως αξιόπιστοι διοργανωτές ανταλλαγής δεδομένων.
– Μέτρα για τη διευκόλυνση της επαναχρησιμοποίησης ορισμένων δεδομένων που κατέχει ο δημόσιος τομέας. Για παράδειγμα, η επαναχρησιμοποίηση δεδομένων υγείας θα μπορούσε να προωθήσει την έρευνα για θεραπείες για σπάνιες ή χρόνιες ασθένειες.
– Μέσα για να δοθεί στους Ευρωπαίους έλεγχος στη χρήση των δεδομένων που δημιουργούν, καθιστώντας ευκολότερη και ασφαλέστερη για τις εταιρείες και τα άτομα να θέσουν οικειοθελώς τα δεδομένα τους διαθέσιμα για το ευρύτερο κοινό αγαθό υπό σαφείς συνθήκες.

Σε, ό,τι αφορά το σχέδιο για την πνευματική ιδιοκτησία προβλέπει τη βελτίωση της προστασίας της IP. Προτείνει την αναβάθμιση μιας σειράς υπαρχόντων εργαλείων IP και την προσαρμογή τους στην ψηφιακή εποχή, συμπεριλαμβανομένης της βελτίωσης των συμπληρωματικών πιστοποιητικών προστασίας (SPC) για πατενταρισμένα φάρμακα και φυτοπροστατευτικά προϊόντα και τον εκσυγχρονισμό της προστασίας σχεδιασμού της ΕΕ.

Στοχεύει δε στην ενίσχυση της προστασίας των γεωργικών γεωγραφικών ενδείξεων (GI), λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τη σκοπιμότητα ενός συστήματος προστασίας για μη γεωργικά προϊόντα σε επίπεδο ΕΕ και η Κομισιόν ξεκιν βιομηχανικό διάλογο για να αντιμετωπίσει τον αντίκτυπο των νέων τεχνολογιών (όπως το AI και το block chain) στο σύστημα IP.

Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι εταιρείες έχουν πρόσβαση σε γρήγορα, αποτελεσματικά και οικονομικά προσιτά εργαλεία προστασίας και να μειώσουν τον συνεχιζόμενο κατακερματισμό και την πολυπλοκότητα στο τρέχον σύστημα, το Σχέδιο Δράσης καλεί τα κράτη μέλη για ταχεία διάθεση του ενιαίου συστήματος διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας για τη δημιουργία μιας ενιαίας θυρίδας προστασία και επιβολή διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας σε ολόκληρη την ΕΕ.


Ενίσχυση της υιοθέτησης της IP από μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ)

Επιπλέον, προτείνει μέτρα για τη βελτίωση της ενημέρωσης και των συμβουλών σε ΜΜΕ για το πως να αξιοποιούν καλύτερα τα χαρτοφυλάκια IP τους μέσω ενός νέου συστήματος χρηματοοικονομικής βοήθειας με 20 εκατομμύρια ευρώ που παρέχονται από κεφάλαια του EUIPO για το πρώτο έτος. Η Κομισιόν θα παράσχει επίσης συμβουλές και βοήθεια IP για όλους τους συμμετέχοντες σε προγράμματα έρευνας και καινοτομίας που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ.

Αναφορικά με τη διευκόλυνση της κοινής χρήσης IP, η Κομισιόν προτείνει μέτρα για τη διευκόλυνση της ανταλλαγής κρίσιμων IP σε περιόδους κρίσης, διασφαλίζοντας παράλληλα την απόδοση των επενδύσεων και μια βελτιωμένη υποδομή πνευματικών δικαιωμάτων. Θα προτείνει επίσης τρόπους βελτίωσης της διαφάνειας και της προβλεψιμότητας στην αδειοδότηση τυποποιημένων βασικών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας (SEP), καθώς αυτά είναι βασικά στοιχεία για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, όπως η κυκλοφορία συνδεδεμένων αυτοκινήτων και άλλων προϊόντων IoT.

Καταπολέμηση της παραχάραξης και βελτίωση της επιβολής των δικαιωμάτων IP. Η Κομισιόν θα βελτιώσει την αποτελεσματική και ισόρροπη επιβολή των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και θα δημιουργήσει μια εργαλειοθήκη για την καταπολέμηση της παραποίησης / απομίμησης της ΕΕ για την προώθηση και τη διευκόλυνση της αποτελεσματικής συνεργασίας μεταξύ των κατόχων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, των διαμεσολαβητών (όπως οι διαδικτυακές αγορές) και των αρχών επιβολής του νόμου, των βασικών βέλτιστων πρακτικών και τη χρήση κατάλληλων εργαλείων και νέων τεχνολογιών.

Για την προώθηση του παγκόσμιου ανταγωνισμού, η Κομισιόν στοχεύει στην ενίσχυση της θέσης της ΕΕ ως παγκόσμιου καθορισμού προτύπων και θα ενισχύσει την ανταπόκριση της ΕΕ σε αθέμιτες πρακτικές που διαπράττονται από παίκτες τρίτων χωρών, όπως η βιομηχανική κατασκοπεία ή οι απόπειρες κακής χρήσης IP  στο πλαίσιο της συνεργασίας Ε & Α.

Πηγή : ΚΥΠΕ

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , , ,