Προκήρυξη θέσεων στη Δικαστική Υπηρεσία

Το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο ανακοινώνει ότι προτίθεται να πληρώσει τις ακόλουθες κενές ή που αναμένονται να κενωθούν στο αμέσως επόμενο διάστημα θέσεις Δικαστών στη Δικαστική Υπηρεσία:

(α)  3 θέσεις Προέδρου Επαρχιακού Δικαστηρίου,

(β)  4 θέσεις Ανώτερου Επαρχιακού Δικαστή και

(γ)  3 θέσεις Επαρχιακού Δικαστή.

2. Δικηγόροι που ενδιαφέρονται για διορισμό μπορούν να υποβάλουν αίτηση/αιτήσεις στο Διοικητικό Πρόεδρο του Επαρχιακού Δικαστηρίου στο οποίο ο υποψήφιος έχει την έδρα του ως δικηγόρος μέχρι την 13η Νοεμβρίου, 2019, συνοδευόμενη από:

α) Βιογραφικό σημείωμα («Curriculum Vitae») και πρόσφατη φωτογραφία

β) Υπεύθυνη δήλωσή του αιτητή ως προς τυχόν προηγούμενες ή τρέχουσες εναντίον του υποθέσεις, είτε πειθαρχικές είτε ποινικές είτε αστικές

γ) Σύντομη χωριστή περιγραφή της προσωπικότητας του αιτητή, προερχόμενη από τον ίδιο

 Στην/στις αίτηση/αιτήσεις απαραιτήτως να δηλώνεται η/οι θέση/θέσεις για την/τις οποία/οποίες ενδιαφέρεται, καθώς και ο αριθμός μητρώου δικηγόρου που κατέχει.

3. Κατ’ ακολουθία της διαδικασίας και των κριτηρίων προαγωγής Δικαστών, ημερομηνίας 2 Οκτωβρίου 2019, οι υποψήφιοι Δικαστές, μπορούν να υποβάλουν αίτηση στη Γραμματεία του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου μέχρι την 13η Νοεμβρίου 2019 συνοδευόμενη από:

α) Συνοπτική, δισέλιδη, καταγραφή του δικαστικού του έργου.

β) Τις δέκα πιο πρόσφατες αποφάσεις που έχει εκδώσει, εκ των οποίων να υποδεικνύει τις τρεις που ο ίδιος κρίνει ως τις πλέον σημαντικές.

4. Σημειώνεται, ότι οι υποψήφιοι Δικαστές που έχουν ήδη υποβάλει τα πιο πάνω στα πλαίσια της προκήρυξης ημερομηνίας 19 Ιουλίου 2019, Αρ. 621 δεν οφείλουν να τα υποβάλουν ξανά, θα θεωρούνται δε, υποψήφιοι και για τις κενές θέσεις της παρούσας διαδικασίας.

Aνώτατο: Aναθεωρημένη έκδοση διαδικασίας διορισμού των δικαστών

5. Η διαδικασία και τα κριτήρια διορισμού Δικαστών και η διαδικασία και κριτήρια προαγωγής Δικαστών είναι δημοσιευμένα στην ιστοσελίδα του Ανωτάτου Δικαστηρίου.

Print Friendly, PDF & Email