Aνώτατο: Aναθεωρημένη έκδοση διαδικασίας διορισμού των δικαστών


To Aνώτατο Δικαστήριο δημοσίευσε στην ιστοσελίδα του την αναθεωρημένη Διαδικασία και τα Κριτήρια διορισμού Δικαστών.

Α΄ Στάδιο Προκήρυξης

Το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο προκηρύσσει κενές θέσεις για πλήρωση στη Δικαστική Υπηρεσία ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες των Δικαστηρίων.  Η προκήρυξη γίνεται με ανακοίνωση του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου η οποία καθορίζει τον αριθμό των κενών θέσεων και των Δικαστηρίων στα οποία υπάρχουν κενές θέσεις και καλεί εντός καθορισμένου χρόνου τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αιτήσεις κατά τον τύπο και τρόπο που προσδιορίζεται στην προκήρυξη.

Η προκήρυξη δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, αναρτάται στα κατά τόπους Πινάκια των Επαρχιακών Δικαστηρίων, και αποστέλλεται επίσης σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή στον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο και τους οικείους Δικηγορικούς Συλλόγους.  Η προκήρυξη αναρτάται επίσης στην ιστοσελίδα του Ανωτάτου Δικαστηρίου.

Β΄ Στάδιο Υποβολής Αιτήσεων

Κάθε υποψήφιος υποβάλλει αίτηση στον Διοικητικό Πρόεδρο του Επαρχιακού Δικαστηρίου στο οποίο ο υποψήφιος έχει την έδρα του ως δικηγόρος ασκών το επάγγελμα. Η αίτηση θα συνοδεύεται από:

 1. Βιογραφικό σημείωμα («Curriculum Vitae»).
 • Υπεύθυνη δήλωσή του ως προς τυχόν προηγούμενες ή τρέχουσες εναντίον του υποθέσεις, είτε πειθαρχικές, είτε ποινικές είτε αστικές.
 • Σύντομη χωριστή περιγραφή της προσωπικότητας του αιτητή, προερχόμενη από τον ίδιο. 

Δείτε επίσης:
Το Ανώτατο Δικαστήριο ανακοινώνει τη διαδικασία που ακολουθείται για τα κριτήρια προαγωγής των δικαστών βάσει της Έκθεσης Εμπειρογνωμόνων.

Γ΄ Στάδιο Συστάσεων από Προέδρους Επαρχιακών Δικαστηρίων, Γενικό Εισαγγελέα και Δικηγορικούς Συλλόγους

Ο οικείος Διοικητικός Πρόεδρος Επαρχιακού Δικαστηρίου σε τακτή προθεσμία καταρτίζει κατάλογο υποψηφίων με αλφαβητική σειρά, τον οποίο διαβιβάζει στη Γραμματεία του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου. Η Γραμματεία διαβιβάζει τον εν λόγω κατάλογο σε όλους τους οικείους Προέδρους των Επαρχιακών Δικαστηρίων και Δικαστηρίων Ειδικής Δικαιοδοσίας παγκύπρια, για να διατυπώσουν και εκείνοι, αφού απαραιτήτως λάβουν εγγράφως τις απόψεις των Δικαστών του Δικαστηρίου τους, οι οποίοι οφείλουν, έκαστος, να καταθέσουν την τεκμηριωμένη γνώση τους, θετική ή αρνητική, για τον κάθε υποψήφιο. Οι οικείοι Πρόεδροι συντάσσουν και αποστέλλουν έκθεση στη Γραμματεία του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου. Η Γραμματεία διαβιβάζει επίσης τον αλφαβητικό κατάλογο υποψηφίων στους οικείους Προέδρους των Δικηγορικών Συλλόγων για να ετοιμάσουν και αυτοί εκθέσεις, αφού λάβουν τις απόψεις της Επιτροπής του Δικηγορικού Συλλόγου. Στις περιπτώσεις όπου υποψήφιοι προέρχονται από τη Νομική Υπηρεσία, σχετικός αλφαβητικός κατάλογος με τα ονόματά τους αποστέλλεται στο Γενικό Εισαγγελέα για τις απόψεις του. Νοείται ότι το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο μπορεί να αναζητήσει συμπληρωματικές ή διευκρινιστικές απόψεις από τους πιο πάνω.

Δ΄ Στάδιο προκαταρκτικής εξέτασης από το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο

 1.  Το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο αναθέτει σε δύο εκ των μελών του να εξετάσουν τις αιτήσεις.  Υποψήφιοι οι οποίοι δεν συστήνονται τουλάχιστον από πέντε Δικαστές των Επαρχιακών Δικαστηρίων ή από τουλάχιστον δύο Δικαστές των Δικαστηρίων οποιασδήποτε Ειδικής Δικαιοδοσίας, εάν η θέση αφορά σε τέτοιο Δικαστήριο, ή συνδυασμού αυτών, ή, από δύο τουλάχιστον Δικαστές του Ανωτάτου Δικαστηρίου ή του Ανωτάτου Συνταγματικού Δικαστηρίου και μέχρις ότου αυτά συσταθούν από δύο Δικαστές του νυν Ανωτάτου Δικαστηρίου ή από τουλάχιστον τρεις Δικαστές του Εφετείου όταν αυτό συσταθεί ή από τον Πρόεδρο και δύο από τα μέλη της Επιτροπής του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου, αποκλείονται από οποιαδήποτε επόμενη διαδικασία.

          Το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο τηρεί προς τούτο σχετικό πρακτικό το οποίο κατατίθεται στο Αρχείο του.

 •  Ουδείς υποψήφιος προχωρά στο επόμενο στάδιο εκτός εάν τηρεί όλα τα απαραίτητα νομοθετικά και τυπικά προσόντα της θέσης για την οποία υποβάλλει αίτηση.

          Το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο τηρεί προς τούτο σχετικό πρακτικό.

 •  Υποψήφιος δυνατόν να αποκλεισθεί σ΄ αυτό ή σε οποιοδήποτε επόμενο στάδιο εάν περιέλθουν στο Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο εγγράφως έγκυρα στοιχεία που να δικαιολογούν αποκλεισμό ή επανεξέταση  υποψηφιότητας ή της περαιτέρω προώθησης της.  Πριν ο υποψήφιος αποκλειστεί στη βάση της παρούσας πρόνοιας, το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο ενημερώνει σχετικά γραπτώς τον υποψήφιο και τον καλεί να καταθέσει τις θέσεις του για τον μη αποκλεισμό του εντός καθορισμένου χρόνου.

Ε΄ Στάδιο Κλήσης υποψηφίων σε πρώτη συνέντευξη

 1. Το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο καλεί όλους τους υποψηφίους οι οποίοι έχουν κριθεί ως καθόλα προσοντούχοι σε πρώτη συνέντευξη σε χώρο και χρόνο που καθορίζεται.
 • Στον κάθε υποψήφιο παραχωρείται χρόνος 20΄ κατά τον οποίο απαντώνται οι ερωτήσεις που έχουν προκαθοριστεί από το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο και οι οποίες στοχεύουν στο να αναδείξουν:
 • την προσωπικότητα του υποψηφίου  (30%).
 • τη νομική του γνώση (30%).
 • την  ικανότητα του να απορροφά και να αναλύει πληροφορίες  (20%).
 • την ευρύτητα σκέψης του και το γενικό γνωσιολογικό του πεδίο 10%).
 • την ικανότητα να εργάζεται υπό συνθήκες αντίξοες, αποτελεσματικά και γρήγορα  (10%).
 • Κάθε μέλος του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου τηρεί σε χωριστά φύλλα τις βαθμολογίες που δίδει σε έκαστο υποψήφιο.  Ανάλογα με τον αριθμό των κενών προς πλήρωση Δικαστικών θέσεων, επιλέγει τους τρεις υποψηφίους για κάθε θέση που συγκεντρώνουν την υψηλότερη βαθμολογία και αιτιολογεί γραπτώς την επιλογή του.
 • Το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο επιλέγει στο τέλος      εκείνους  τους υποψήφιους που έχουν συγκεντρώσει τις υψηλότερες συνολικά βαθμολογίες, κατά τρόπο ώστε να δύναται να κληθεί σε δεύτερη συνέντευξη, και νοουμένου ότι ο υποψήφιος έχει συγκεντρώσει τουλάχιστον το 50%, τουλάχιστον διπλάσιος αριθμός υποψηφίων, οι οποίοι και τοποθετούνται στο «Μικρό Κατάλογο».  Τηρείται προς τούτο σχετικό πρακτικό στο οποίο αποτυπώνεται η σχετική αιτιολογία.

ΣΤ΄ Στάδιο Κλήσης υποψηφίων Μικρού Καταλόγου σε δεύτερη συνέντευξη

 1. Το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο καλεί τους υποψηφίους που έχουν ενταχθεί στο Μικρό Κατάλογο σε δεύτερη συνέντευξη σε χώρο και χρόνο που καθορίζεται.
 • Στον κάθε υποψήφιο παραχωρείται χρόνος μέχρι 30΄, και καλείται να απαντήσει σε ερωτήσεις που έχουν καθοριστεί από το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο.  Κατά την κρίση του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου και εάν τούτο θεωρείται αναγκαίο λόγω των εκάστοτε επικρατουσών συνθηκών, το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο δύναται να υποβάλει τους υποψηφίους και σε προκαθορισμένο γραπτό δοκίμιο σε συνδυασμό με προφορικές ερωτήσεις.
 • Οι ερωτήσεις και/ή το γραπτό δοκίμιο στοχεύουν στο να αναδείξουν:
 • το βάθος της αναλυτικής νομικής σκέψης  (15%).
 • το βάθος της γνώσης της νομολογίας και των εξελίξεων σ΄ αυτή  (15%).
 • την ικανότητα να έχει ανοικτό μυαλό και ανεξαρτησία σκέψης (15%).
 • την ικανότητα λεκτικής (και στην περίπτωση δοκιμίου), γραπτής επικοινωνίας  (15%).
 • την ικανότητα οργάνωσης στην εργασία  (10%).
 • την ικανότητα συνεργασίας (10%).
 •  την ικανότητα καλής ακρόασης και σεβασμού στην άλλη άποψη  (10%).
 • τις δεξιότητες στην τεχνολογία (10%).
 •   Το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο επιλέγει τους καταλληλότερους υποψήφιους που έχουν συγκεντρώσει τις υψηλότερες βαθμολογίες άνω του 70% και προς τούτο τηρείται σχετικό πρακτικό στο οποίο αποτυπώνεται η σχετική αιτιολογία.
 • Για την κενή ή κενές θέσεις, επιλέγεται ο υποψήφιος ή οι υποψήφιοι που έχουν επιλεγεί ως αποτέλεσμα της βαθμολογίας στη δεύτερη συνέντευξη, αφού συνυπολογιστούν στο τελικό αυτό στάδιο οι Εκθέσεις των Προέδρων, του Γενικού Εισαγγελέα και των Δικηγορικών Συλλόγων, τα ακαδημαϊκά προσόντα, τα χρόνια δικηγορίας και το όλο βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου.  Όλα τα πιο πάνω συναποτελούν το 50% της τελικής βαθμολογίας (ήτοι οι Εκθέσεις των Προέδρων, του Γενικού Εισαγγελέα και των Δικηγορικών Συλλόγων 20%, τα ακαδημαϊκά προσόντα 20% και το 10% τα χρόνια δικηγορίας και το όλο βιογραφικό), με το υπόλοιπο 50% να προέρχεται από το αποτέλεσμα της δεύτερης συνέντευξης.

       Τηρείται σχετικό πρακτικό στο οποίο αποτυπώνεται η σχετική αιτιολογία.

Ζ΄ Στάδιο Ανακοίνωσης αποτελεσμάτων και διορισμός

 1. Το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο, έχοντας αποφασίσει περί των καταλληλότερων υποψηφίων προς διορισμό και ετοιμάζοντας σχετικό κατάλογο με σειρά κατάταξης, ανακοινώνει δημοσίως στην ιστοσελίδα του τα αποτελέσματα και αποστέλλει προς ένα έκαστο των επιλεγέντων επιστολή μέσω της Γραμματείας.  Σε περίπτωση μη αποδοχής διορισμού, το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο προχωρεί στο να προσφέρει διορισμό στον αμέσως επόμενο καταλληλότερο υποψήφιο σύμφωνα με τη σειρά κατάταξης.
 • Κάθε υποψήφιος δικαιούται να έχει πρόσβαση στα τηρηθέντα πρακτικά καθ΄ όλη τη διαδικασία ως ανωτέρω περιγράφεται, αφού θέσει γραπτώς τους λόγους για την ανάγκη πρόσβασης και εγκριθεί το αίτημα από το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο.

Η΄ Γενικά

 1. Η παρούσα διαδικασία δημοσιεύεται αυτούσια στην ιστοσελίδα του Ανωτάτου Δικαστηρίου και εάν το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο το κρίνει σκόπιμο εκτυπώνεται και σε βιβλιάριο, το οποίο είναι διαθέσιμο δωρεάν σε κάθε ενδιαφερόμενο.
 •  Το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο δύναται από καιρού εις καιρό να επανεξετάζει την όλη διαδικασία με στόχο τη βελτίωση της.  Οποιεσδήποτε τροποποιήσεις δημοσιοποιούνται στην ιστοσελίδα του Ανωτάτου Δικαστηρίου και όπου αλλού κρίνεται αναγκαίο.
 • Για οποιοδήποτε θέμα δεν γίνεται ρητά μνεία στα πιο πάνω, το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο δύναται να ρυθμίζει τη διαδικασία, να εκδίδει επί μέρους κανονισμούς και να λαμβάνει τις αναγκαίες εκείνες αποφάσεις προς διευκόλυνση του έργου διορισμού.  Προς τούτο δύναται να αναθέτει στη Γραμματεία, βοηθούμενη από λειτουργούς ή άλλο προσωπικό, τη διεκπεραίωση τους.
Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , , ,