Παραβίαση Προσωπικών Δεδομένων μέσω τραπεζικού συστήματος web banking

Πελάτης τράπεζας προέβη σε παράπονο διότι έβλεπε στοιχεία κάρτας και λογαριασμού άλλου πελάτη στο web banking του. Μετά από έρευνα διεφάνη ότι και οι δύο πελάτες ήταν καταχωρισμένοι σε σύστημα της τράπεζας με τον ίδιο αριθμό διαβατηρίου. Επιπρόσθετα, η νέα κάρτα του εν λόγω πελάτη λόγω της αυτόματης ένωσης στο σύστημα, στάληκε αυτόματα στην διεύθυνση του άλλου πελάτη κι όχι του ιδίου.

Η Επίτροπος κατέληξε ότι υπήρξε παράβαση του Κανονισμού 2016/679 (ΓΚΠΔ) εκ μέρους της τράπεζας. Λαμβάνοντας υπόψιν όλα τα γεγονότα και τους μετριαστικούς παράγοντες οι οποίοι ήταν κατά πολύ περισσότεροι από τους επιβαρυντικούς, αποφάσισε όπως μη επιβάλει διοικητικό πρόστιμο σε αυτήν την περίπτωση. Δόθηκε εντολή προς την τράπεζα, όπως θεσπίσει τέτοια μέτρα ασφαλείας και πρακτικές, ούτως ώστε να καθίστανται οι πράξεις επεξεργασίας σύμφωνες με τις διατάξεις του ΓΚΠΔ και όπως σε διάστημα τριών μηνών, πληροφορήσει την Επίτροπο για τις ενέργειες στις οποίες προέβη για συμμόρφωση με την Απόφαση.

Διαβάστε ολόκληρη την απόφαση  εδώ.

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , ,