Οι υπηρεσίες ΕΕ προσαρμόστηκαν επιτυχώς κατά την πανδημία, κύρια αδυναμία οι δημόσιες συμβάσεις, λέει το ECA

Σωστά τήρησαν τους λογαριασμούς τους οι οργανισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης το οικονομικό έτος 2020, προσαρμόζοντας τις δραστηριότητες τους χωρίς προβλήματα κατά την περίοδο της πανδημίας, κρίνει το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (ECA) σε σχετική έκθεση που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή.

Σύμφωνα με την έκθεση, οι ελεγκτές επιβεβαίωσαν πως η χρηματοοικονομική διαχείριση των οργανισμών ήταν σε καλή κατάσταση το 2020 όπως και τα προηγούμενα χρόνια.

Αν και διαπιστώθηκε πως συνεχίζουν να υπάρχουν αδυναμίες στις εσωτερικές δικλείδες ελέγχου σε ορισμένους από αυτούς τους οργανισμούς, κύρια αιτία παρατυπιών συνεχίζουν να είναι οι αδυναμίες που υπάρχουν στις διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων.

Επίσης, λόγω της πανδημίας το 2020 δεν υπήρξε πρόοδος σε θέματα διαχείρισης του προϋπολογισμού και των ανθρώπινων πόρων.

Η έκθεση καλύπτει 41 οργανισμούς και λοιπά όργανα της ΕΕ που έχουν τη βάση τους σε διάφορα κράτη μέλη, περιλαμβανομένων μεταξύ άλλων τον Οργανισμό Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ACER), τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια στη Θάλασσα (EMSA), τη Europol, τη Frontex, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΜΑ) και αρκετούς άλλους οργανισμούς που καλύπτουν διάφορους τομείς συνεργασίας.

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) και η Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας (ELA) δεν συμπεριλήφθηκαν στον έλεγχο για το 2020 καθώς δεν είχαν αποκτήσει ακόμα οικονομική αυτονομία.

Όπως σημείωσε ο Alex Brenninkmeijer, αρμόδιος ελεγκτής του ECA για την έκθεση, η πανδημία προκάλεσε ιδιαίτερες προκλήσεις στους οργανισμούς της ΕΕ, καθώς λειτουργούν σε διαφορετικά εθνικά νομοθετικά και άλλα πλαίσια και υγειονομικά μέτρα.

«Διαπιστώσαμε, ωστόσο, ότι οι οργανισμοί της ΕΕ τήρησαν με συνέπεια τη στρατηγική τους για τη διαχείριση κρίσεων, με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και σε συντονισμό με το δίκτυο των οργανισμών της ΕΕ» πρόσθεσε.

Συγκεκριμένα, οι ελεγκτές εξέτασαν τις οικονομικές καταστάσεις και τις εκθέσεις για την εκτέλεση του προϋπολογισμού των οργανισμών για το 2020, καθώς και την νομιμότητα και την κανονικότητα των πράξεων που καταγράφονται στους λογαριασμούς.

Οι ελεγκτές ενέκριναν τις πληρωμές όλων των οργανισμών σε σχέση με τη νομιμότητα και την κανονικότητα των πληρωμών, με εξαίρεση αυτών του Οργανισμού Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ACER) με βάση τη Λουμπλιάνα (Σλοβενία), του Οργανισμού για τη Διαχείριση Συστημάτων Πληροφορικής στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (eu-LISA) με βάση το Τάλιν (Εσθονία), και του Οργανισμού για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA) με βάση την Αθήνα (Ελλάδα).

Ειδικότερα σε σχέση με τους τρεις οργανισμούς οι ελεγκτές διατύπωσαν γνώμες με επιφύλαξη «κυρίως λόγω παρατυπιών στις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων και κενών στη διαδικασία μεταβίβασης αρμοδιοτήτων για την έγκριση πράξεων του προϋπολογισμού» όπως αναφέρεται στην σχετική ανακοίνωση.

Όσον αφορά τις ελλείψεις που διαπιστώθηκαν από τους ελεγκτές, για το 2020 καταγράφηκαν 54 ελλείψεις, σε σχέση με 82 για το οικονομικό έτος 2019. Αφορούσαν κυρίως εσωτερικές δικλίδες ελέγχου, διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων, διαχείριση ανθρώπινων πόρων και τη διαχείριση του προϋπολογισμού.

Ειδικότερα σε σχέση με τον προϋπολογισμό, οι ελλείψεις αφορούσαν ζητήματα περιλάμβαναν κακοδιαχείριση των τελών, καθυστερημένες πληρωμές, εσφαλμένη γνωστοποίηση των συνεισφορών που ελήφθησαν και εσφαλμένο υπολογισμό των συνεισφορών από τρίτες χώρες στους προϋπολογισμούς των οργανισμών. Επίσης οι ελεγκτές επισημαίνουν ότι «η υπερβολική μεταφορά πιστώσεων από το ένα οικονομικό έτος στο επόμενο μπορεί να υποδηλώνει όχι μόνο καθυστερήσεις στην υλοποίηση των προγραμμάτων εργασίας ή των σχεδίων για τη σύναψη συμβάσεων, αλλά και διαρθρωτικά προβλήματα ή αδυναμίες στον σχεδιασμό του προϋπολογισμού».

Σε σχέση με τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων, την κύρια πηγή παράτυπων πληρωμών, οι ελεγκτές σημειώνουν πως «ορισμένες συμβάσεις που ελέγχθηκαν παρουσίαζαν αδυναμίες κυρίως όσον αφορά την έλλειψη ανταγωνισμού, αδυναμίες στη διαδικασία αξιολόγησης των προσφερόντων και προβλήματα σχετικά με την εκτέλεση των συμβάσεων» και ζητούν ενίσχυση των εσωτερικών δικλίδων ελέγχου των οργανισμών, ειδικά πριν την έγκριση των πράξεων.

Οι ελεγκτές αξιολόγησαν ακόμα το πώς οι οργανισμοί διαχειρίστηκαν τις επιπτώσεις της πανδημίας, εξετάζοντας την επιχειρησιακή συνέχεια και την ικανότητα λήψης αποφάσεων, και συμπέραναν πως οι οργανισμοί ενέργησαν κατάλληλα, επαναπροσδιόρισαν τις προτεραιότητές τους και συνέχισαν να εκπληρώνουν την αποστολή τους ακόμα και με βραδύτερο ρυθμό.

Όπως επισημαίνεται, τα πιο αξιοσημείωτα παραδείγματα «εντοπίζονται στον τομέα πολιτικής για την υγεία, δεδομένου ότι η απόκριση της ΕΕ στην πανδημία αποτελεί πλέον κυρίαρχο μέλημα των άμεσα ενδιαφερόμενων οργανισμών της ΕΕ (ECDC, EMA)».

Πηγή: ΚΥΠΕ

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , ,