Μείωση επιτοκίων εξαετών ονομαστικών κυβερνητικών ομολόγων για φυσικά πρόσωπα

Το Γραφείο Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους ανακοινώνει τη μείωση των επιτοκίων των εξαετών ονομαστικών κυβερνητικών ομολόγων για φυσικά πρόσωπα (εφεξής «ομολόγων»), με έναρξη ισχύος από τις 2 Οκτωβρίου 2020.

Ειδικότερα, τα ομόλογα που θα εκδοθούν από τις 2 Οκτωβρίου 2020 και μετέπειτα, θα αποδίδουν μειωμένο επιτόκιο όπως παρουσιάζεται στον πιο κάτω πίνακα:

Χρόνος κατοχής του ομολόγουΕτήσιο Επιτόκιο(έναρξη ισχύος 2 Οκτωβρίου 2020)
Για τους πρώτους 24 μήνες1,00 %
Πέραν των 24 μηνών και μέχρι 48 μηνών1,25 %
Πέραν των 48 μηνών και μέχρι 60 μηνών1,50 %
Πέραν των 60 μηνών και μέχρι 72 μηνών1,75 %

Διευκρινίζεται ότι, η πιο πάνω μείωση του επιτοκίου θα τεθεί σε ισχύ από την έκδοση ομολόγων ημερομηνίας 2 Οκτωβρίου 2020 για την οποία η περίοδος παραλαβής αιτήσεων θα είναι η 1η μέχρι τη 18η Σεπτεμβρίου 2020.

Νοείται ότι, η εν λόγω μείωση του επιτοκίου δεν θα αφορά τις σειρές ομολόγων με ημερομηνία έκδοσης πριν της 2ας Οκτωβρίου 2020, για τις οποίες θα ισχύουν οι εκάστοτε σχετικοί Ειδικοί Όροι Έκδοσης.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται:

Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου

Τηλ. Επικοινωνίας: 22712300

Print Friendly, PDF & Email