Καταδίκες για παραβάσεις της Νομοθεσίας για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία που επιβλήθηκαν από το Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας εντός του 2021

Μέσα στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς του, το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων προώθησε την ποινική δίωξη Εργοδοτών, που παρέβηκαν τις διατάξεις της Νομοθεσίας, οι οποίες αφορούσαν θέματα Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία. Ως αποτέλεσμα των διώξεων αυτών το Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας καταδίκασε μέσα στο 2021 τα ακόλουθα πρόσωπα:

1. Την εταιρεία «S.T.P. METALLTD», που δραστηριοποιείται στον τομέα της επεξεργασίας παλαιών μετάλλων, σε συνολικό πρόστιμο €7.300, για τις πιο κάτω παραβάσεις των περί Ελαχίστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας (Χρησιμοποίηση κατά την Εργασία Εξοπλισμού Εργασίας) Κανονισμών, των περί Διαχείρισης των Θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Κανονισμών και των περί Βασικών Απαιτήσεων (Μηχανήματα) Κανονισμών, που προκάλεσαν τον σοβαρό τραυματισμό εργοδοτούμενού της και έθεσαν σε κίνδυνο εργοδοτούμενούς της, καθώς και άλλα πρόσωπα:

(α)   Παράλειψη εφοδιασμού της μηχανής κοπής μετάλλων, της οποίας τα κινητά στοιχεία παρουσίαζαν κινδύνους μηχανικής επαφής που μπορούσαν να προκαλέσουν ατυχήματα, με προφυλακτήρες ή συστήματα που να εμπόδιζαν την πρόσβαση στις επικίνδυνες ζώνες ή να σταματούσαν τις κινήσεις των επικίνδυνων στοιχείων πριν την πρόσβαση στις επικίνδυνες ζώνες, με αποτέλεσμα κατά τη χρήση της μηχανής κοπής μετάλλων από εργοδοτούμενό της, ο κινούμενος βραχίονας σύσφιξης της μηχανής να πέσει πάνω στο δεξί χέρι του παγιδεύοντας το κάτω από τον βραχίονα σύσφιξης και να υποστεί κατάγματα στο άκρο του δεξιού του χεριού.

(β) Παράλειψη εφοδιασμού της μηχανής κοπής μετάλλων της οποίας τα κινητά στοιχεία παρουσίαζαν κινδύνους μηχανικής επαφής που μπορούσαν να προκαλέσουν ατυχήματα, με προφυλακτήρες ή συστήματα που να εμποδίζουν την πρόσβαση στις επικίνδυνες ζώνες ή να σταματούν τις κινήσεις επικίνδυνων στοιχείων πριν την πρόσβαση στις επικίνδυνες ζώνες.

(γ)   Παράλειψη αναθεώρησης της Γραπτής Εκτίμησης Κινδύνων που είχε στη διάθεσή της με ημερομηνία έκδοσης Μάρτιος του 2014, ώστε να περιλαμβάνονται σε αυτήν οι κίνδυνοι για την ασφάλεια και την υγεία των εργοδοτουμένων της από τη χρήση της μηχανής κοπής μετάλλων, την οποία προμηθεύτηκε το 2017 και με βάση την οποία να καθοριστούν τα προληπτικά και προστατευτικά μέτρα αντιμετώπισης των κινδύνων, για τον έγκαιρο εντοπισμό και εκτίμηση των κινδύνων και τη λήψη των αναγκαίων προληπτικών μέτρων.

(δ) Παράλειψη να προμηθευτεί και να χρησιμοποιεί μηχάνημα κοπής μετάλλων το οποίο να έφερε σήμανση CE και να διέθετε την απαιτούμενη Δήλωση Συμμόρφωσης ΕΚ η οποία έπρεπε να συνοδεύει το μηχάνημα.

2. Την εταιρεία «MITAKORIALA & CHRISTOFIIMPORTSLTD», που δραστηριοποιείται στον τομέα του λιανικού εμπορίου τροφίμων, σε συνολικό πρόστιμο €1000, για τις πιο κάτω παραβάσεις, των περί Διαχείρισης των Θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Κανονισμών και των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμων, που έθεσαν σε κίνδυνο εργοδοτούμενούς της, καθώς και άλλα πρόσωπα:

(α)  Παράλειψη διάθεσης της γραπτής εκτίμησης των κινδύνων για την ασφάλεια και υγεία των εργοδτουμένων της και άλλων προσώπων με βάση την οποία να καθοριστούν τα προληπτικά και προστατευτικά μέτρα αντιμετώπισης των κινδύνων, για τον έγκαιρο εντοπισμό και εκτίμηση των κινδύνων και τη λήψη των αναγκαίων προληπτικών μέτρων.

(β)  Παράλειψη εργοδότη να συμμορφωθεί με την Ειδοποίηση Βελτίωσης που εκδόθηκε και επιδόθηκε από Επιθεωρητή για άρση παραβάσεων.

3. Την εταιρεία «Α. ΓΙΑΛΛΟΥΡΟΣ & ΥΙΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΛΤΔ», που δραστηριοποιείται στον τομέα των κατασκευών, σε συνολικό πρόστιμο €38.000, για τις πιο κάτω παραβάσεις, των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμών, που προκάλεσαν τον θανάσιμο τραυματισμό εργοδοτούμενού της και έθεσαν σε κίνδυνο εργοδοτούμενούς της, καθώς και άλλα πρόσωπα στην εργασία:

(α) Παράλειψη (α) τοποθέτησης κατάλληλου καλύμματος, στερεωμένο και επαρκούς αντοχής ώστε να καλύψει αποτελεσματικά άνοιγμα στο δάπεδο μεταξύ μπαλκονιών του τρίτου ορόφου οικοδομής ή/και (β) τοποθέτησης στερεών κιγκλιδωμάτων για την αποτελεσματική περίφραξη ανοίγματος στο δάπεδο μεταξύ μπαλκονιών του τρίτου ορόφου οικοδομής, με επαρκές ύψος, τουλάχιστον 1,10 μέτρα από το δάπεδο, που να διαθέτουν θωράκιο, ένα χειρολισθήρα και οριζόντιο στοιχείο ή να χρησιμοποιήσει άλλα ισοδύναμα μέσα, για παρεμπόδιση της πτώσης προσώπων, με αποτέλεσμα ο εργοδοτούμενός της να πέσει από ύψος 9 μέτρων περίπου και να τραυματιστεί θανάσιμα.

(β) Παράλειψη τοποθέτησης αυτόματου διακόπτη διαρροής υψηλής ευαισθησίας 30mA (Residual Current Device) στο ηλεκτρικό κύκλωμα τροφοδότησης των φορητών ηλεκτρικών συσκευών και εξοπλισμού εργασίας που τροφοδοτείτο από ηλεκτρικό ρεύμα.

(γ) Παράλειψη εφοδιασμού των ικριωμάτων με κατάλληλα κλιμακοστάσια επαρκών διαστάσεων ή με άλλα ισοδύναμα μέσα για ασφαλή πρόσβαση στις εξέδρες εργασίας.

(δ) Παράλειψη τοποθέτησης στερεών κιγκλιδωμάτων στα άκρα δαπέδων των εξωστών (μπαλκονιών) των ορόφων, με επαρκές ύψος, τουλάχιστον 1,10 μέτρα από το δάπεδο, που να διαθέτουν θωράκιο για παρεμπόδιση της πτώσης προσώπων από ύψος 3 έως 12 περίπου μέτρων.

(ε) Παράλειψη λήψης μέτρων ώστε το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) μαζί με τις Γραπτές Εκτιμήσεις Κινδύνου (ΓΕΚ) να είναι διαθέσιμο στο εργοτάξιο.

(στ) Παράλειψη λήψης μέτρων για την επιθεώρηση των ικριωμάτων από αρμόδιο πρόσωπο και την ετοιμασία έκθεσης επιθεώρησης (α) πριν από την έναρξη χρήσης των ικριωμάτων και (β) σε τακτά χρονικά διαστήματα τα οποία δεν υπερβαίνουν τις επτά ημερολογιακές ημέρες.

(ζ) Παράλειψη τοποθέτησης ή ανάρτησης πινακίδας με τα ονόματα και τα στοιχεία επικοινωνίας των Συντονιστών Μελέτης και Εκτέλεσης σε περίοπτο σημείο του εργοταξίου πριν από την εκτέλεση των εργασιών και καθόλη τη διάρκεια εκτέλεση τους.

(η) Παράλειψη διαβίβασης, 14 ημέρες πριν από την έναρξη των εργασιών, της εκ των Προτέρων Γνωστοποίησης Εργοταξίου μαζί με τα αναγκαία συνοδευτικά έγγραφα στο αρμόδιο Επαρχιακό Γραφείο Επιθεώρησης Εργασίας.

(θ) Παράλειψη μέριμνας για την έγκαιρη αναπροσαρμογή του Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ), ώστε να περιλαμβάνονται στο Σχέδιο αυτό, η μέθοδος εργασίας και τα τεχνικά μέτρα, που απαιτούνταν με βάση την εκτίμηση των κινδύνων, για την εκτέλεση των εργασιών σε ύψος όπως οι εργασίες σοβατίσματος της τοιχοποιίας των ορόφων  της πολυκατοικίας.

4. Την εταιρεία «YIALLOUROS & MICHAEL LAND DEVELOPERS LTD», που δραστηριοποιείται στον τομέα των κατασκευών, σε συνολικό πρόστιμο €2800, για τις πιο κάτω παραβάσεις, των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμών, που έθεσαν σε κίνδυνο πρόσωπα στην εργασία:

(α) Παράλειψη τοποθέτησης ή ανάρτησης πινακίδας με τα ονόματα και τα στοιχεία επικοινωνίας των Συντονιστών Μελέτης και Εκτέλεσης σε περίοπτο σημείο του εργοταξίου πριν από την εκτέλεση των εργασιών και καθόλη τη διάρκεια εκτέλεσής τους.

(β) Παράλειψη διαβίβασης, 14 ημέρες πριν την έναρξη των εργασιών, της εκ των Προτέρων Γνωστοποίηση Εργοταξίου μαζί με τα αναγκαία συνοδευτικά έγγραφα στο αρμόδιο Επαρχιακό Γραφείο Επιθεώρησης Εργασίας.

(γ) Παράλειψη διασφάλισης ότι το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας που εκπονήθηκε ήταν επαρκές και κατάλληλο και περιελάμβανε, μεταξύ άλλων, μέτρα για την αντιμετώπιση των κινδύνων που αφορούσαν τις εργασίες σε ύψος.

Πηγή: Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , ,