Εντός 35 ημερών οι αποφάσεις για Ευρωπαϊκά Εντάλματα Σύλληψης πρωτόδικα και εντός 25 οι εφέσεις

Δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, την 31η Δεκεμβρίου του 2021, ο διαδικαστικός κανονισμός που εξέδωσε το Ανώτατο Δικαστήριο βάσει για την εκτέλεση ευρωπαϊκών ενταλμάτων σύλληψης βάσει του οποίου η πρωτόδικη απόφαση για την έκδοση εκζητουμένου λαμβάνεται εντός 35 ημερών και του εφετείου εντός 25 ημερών.

Συγκεκριμένα ο κανονισμός διαλαμβάνει ότι Επαρχιακός Δικαστής ενώπιον του οποίου τίθεται Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης προς εκτέλεση, σε σχέση με το οποίο το εκζητούμενο πρόσωπο δεν συγκατατίθεται να παραδοθεί στο κράτος έκδοσης του εντάλματος, ορίζει την υπόθεση για ακρόαση και εκδίδει την απόφασή του εντός 35 ημερών από τη σύλληψη του εκζητουμένου.

Διευκρινίζεται ότι σε ειδικές περιπτώσεις, αν η απόφαση δεν μπορεί να εκδοθεί εντός αυτής της προθεσμίας, ο Πρωτοκολλητής ενημερώνει αμέσως τη δικαστική αρχή έκδοσης του εντάλματος, αναφέροντας τους σχετικούς λόγους και η προθεσμία για την έκδοση της απόφασης του Επαρχιακού Δικαστή παρατείνεται κατά 15 ημέρες.

Σε ό,τι αφορά τις εφέσεις, ο κανονισμός διαλαμβάνει ότι έφεση εναντίον της απόφασης του Επαρχιακού Δικαστή καταχωρίζεται στο Πρωτοκολλητείο του Ανωτάτου Δικαστηρίου, εντός της προθεσμίας που ορίζει ο Νόμος Ν.133(Ι)/2004, χαρτοσημαίνεται με χαρτόσημο €225 (στο ποσό περιλαμβάνεται και το ποσό των €32 ως προκαταβολή, για την κάλυψη των εξόδων ετοιμασίας αντιγράφων του φακέλου της υπόθεσης) και επιδίδεται το συντομότερο δυνατό στο εκζητούμενο πρόσωπο ή στον δικηγόρο του ή στον Γενικό Εισαγγελέα, ανάλογα με την περίπτωση.

Περαιτέρω διαλαμβάνει ότι το Εφετείο ορίζει ημερομηνία ακρόασης της έφεσης και ο Πρωτοκολλητής ενημερώνει σχετικά το εκζητούμενο πρόσωπο ή τον δικηγόρο του και τον Γενικό Εισαγγελέα.

Διευκρινίζεται ότι παρέχεται εξουσία για τον ορισμό έφεσης για ακρόαση χωρίς να προηγηθεί προδικασία οποτεδήποτε κριθεί τούτο σκόπιμο από το Εφετείο και ορίζει ότι το Εφετείο εκδίδει την απόφαση του εντός 25 ημερών από την καταχώριση της έφεσης.

Προβλέπει ακόμα πως το Εφετείο δύναται σε ειδικές περιπτώσεις να παρατείνει την πιο πάνω προθεσμία μέχρι 15 ημέρες και ότι στην περίπτωση αυτή, ο Πρωτοκολλητής ενημερώνει αμέσως τη δικαστική αρχή έκδοσης του εντάλματος, μέσω του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, για τους σχετικούς λόγους.

Περαιτέρω ορίζει ότι σε περίπτωση αδυναμίας τήρησης των προθεσμιών αυτών ο Πρωτοκολλητής, ενημερώνει την Eurojust για τους λόγους της καθυστέρησης.

Διαλαμβάνει ακόμα ότι το Δικαστήριο δύναται να ρυθμίζει την ενώπιον του διαδικασία λαμβάνοντας υπόψη την εξαιρετική φύση της εκτέλεσης Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης και την ανάγκη ταχείας διεκπεραίωσης της υπόθεσης και έκδοσης της απόφασής του.

Σε ό,τι αφορά τα έξοδα προβλέπει ότι η δικηγορική αμοιβή καθορίζεται στην κλίμακα εξόδων €10.000 – €50.000, σύμφωνα με τις πρόνοιες του εκάστοτε ισχύοντος Διαδικαστικού Κανονισμού περί Δικηγορικών Δικαιωμάτων, υπό την επιφύλαξη το Δικαστήριο να δύναται να διατάσσει διαφορετικά.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , , ,