Λογαριασμοί Πληρωμών με Βασικά Χαρακτηριστικά

Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή ανακοινώνει την έκδοση του ενημερωτικού  εντύπου με τίτλο «Λογαριασμοί Πληρωμών με Βασικά Χαρακτηριστικά», το οποίο εκδόθηκε δυνάμει του περί της Συγκρισιμότητας των Τελών, της Αλλαγής Λογαριασμού Πληρωμών και της Πρόσβασης σε Λογαριασμούς Πληρωμών Νόμου του 2017 (Ν.64(Ι)/2017). Ο Νόμος θεσπίζει κανόνες σχετικά με τη διαφάνεια και τη συγκρισιμότητα των τελών που χρεώνονται στους καταναλωτές για τους λογαριασμούς πληρωμών τους, καθώς και κανόνες αναφορικά με την αλλαγή λογαριασμού πληρωμών εντός της Δημοκρατίας και κανόνες για τη διευκόλυνση του διασυνοριακού ανοίγματος λογαριασμού πληρωμών για τους καταναλωτές. Ορίζει επίσης το πλαίσιο στο οποίο διασφαλίζεται το δικαίωμα των καταναλωτών για το άνοιγμα και τη χρήση λογαριασμών πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά.

Το ενημερωτικό έντυπο παρέχει, μεταξύ άλλων, πληροφόρηση για τα οφέλη ενός Λογαριασμού Πληρωμών με Βασικά Χαρακτηριστικά, τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί για να ανοιχτεί ο συγκεκριμένος Λογαριασμός, τους δικαιούχους του συγκεκριμένου Λογαριασμού κλπ.

Μπορείτε να βρείτε το ενημερωτικό έντυπο στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή (www.consumer.gov.cy).

Πηγή: Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , ,