Η Βουλή ψήφισε νόμο για τις αποσπάσεις εργαζομένων

Η Ολομέλεια της Βουλής ψήφισε εναρμονιστικό νόμο που επιβάλλει την εφαρμογή των ίδιων όρων εργασίας και απασχόλησης για τους αποσπασμένους με εκείνους που ισχύουν για τους εργαζομένους του κράτους μέλους υποδοχής. 

Ο νόμος αποσκοπεί στον περιορισμό της κατάχρησης του θεσμού της μακροχρόνιας απόσπασης και στη βελτίωση του νομοθετικού πλαισίου της απόσπασης, διασφαλίζοντας ότι οι εργαζόμενοι που εκτελούν εργασία στον ίδιο τόπο προστατεύονται από τους ίδιους υποχρεωτικούς κανόνες, ανεξαρτήτως του αν πρόκειται για εγχώριους ή αποσπασμένους εργαζομένους.

Με το νόμο καθορίζονται η διάρκεια της απόσπασης, πέραν των δώδεκα (12) μηνών ή, αναλόγως, των δεκαοκτώ (18) μηνών, στην περίπτωση αιτιολογημένης επέκτασης στην αρμόδια αρχή.  Επιπλέον, και στις δύο περιπτώσεις επιδιώκεται η διατήρηση της εξασφάλισης στους αποσπασμένους εργαζομένους των ίδιων όρων εργασίας και απασχόλησης που ισχύουν στο έδαφος της Δημοκρατίας.  Περαιτέρω, ρυθμίζονται οι συνθήκες στέγασης, τα επιδόματα ή η επιστροφή εξόδων στέγασης, διατροφής, ταξιδιού, εφόσον οι αποσπασμένοι βρίσκονται εκτός της χώρας τους για επαγγελματικούς λόγους. 

Επίσης γίνεται διασαφήνιση του όρου «απόσπαση» μέσω επιχείρησης προσωρινής απασχόλησης και η διασφάλιση της ίσης μεταχείρισης των αποσπασμένων εργαζομένων με τους προσωρινά εργαζομένους σε έμμεσο εργοδότη, οι οποίοι απασχολούνται μέσω επιχείρησης προσωρινής απασχόλησης στο έδαφος της Δημοκρατίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί της Εργασίας μέσω της Επιχείρησης Προσωρινής Απασχόλησης Νόμου.

Καθορίζονται επίσης επιδόματα απόσπασης, όπως έξοδα ταξιδιού, διατροφής και στέγης, τα οποία δε θεωρούνται τμήμα της αμοιβής.

Τέλος η  αθροιστική διάρκεια των περιόδων απόσπασης σε περίπτωση αντικατάστασης,  στη βάση μεταξύ άλλων της φύσης της παρεχόμενης υπηρεσίας και του επιτελούμενου έργου.

Η Βουλή ενέκρινε επίσης τροπολογία του ΑΚΕΛ ώστε, εν ελλείψει συστήματος απαγόρευσης των συλλογικών συμβάσεων ή διαιτητικών αποφάσεων, ως βάση να λαμβάνονται οι συλλογικές συμβάσεις ή οι διαιτητικές αποφάσεις που ισχύουν για όλες τις παρόμοιες επιχειρήσεις στον οικείο γεωγραφικό χώρο και στον οικείο κλάδο ή επάγγελμα.

Πηγή : ΚΥΠΕ

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , ,