Η τριμηνιαία επισκόπηση της απασχόλησης και των κοινωνικών εξελίξεων στην Ευρώπη εξετάζει τις αιτίες του μισθολογικού χάσματος μεταξύ των φύλων στους νέους

Σήμερα (11/4), η Επιτροπή δημοσιεύει την τελευταία έκδοση της τριμηνιαίας επισκόπησης της απασχόλησης και των κοινωνικών εξελίξεων στην Ευρώπη (ESDE), η οποία εστιάζει στο μισθολογικό χάσμα μεταξύ των φύλων στους νέους εργαζομένους, με την ευκαιρία του Ευρωπαϊκού Έτους Νεολαίας 2022.

Οι τριμηνιαίες επισκοπήσεις ESDE παρέχουν μια γενική εικόνα των πρόσφατων κοινωνικών εξελίξεων και των εξελίξεων στην αγορά εργασίας στην ΕΕ, ενώ συνοδεύονται από ειδικές θεματικές αναλύσεις. Η τελευταία έκδοση δείχνει ότι οι νέες γυναίκες (ηλικίας 25-29 ετών) αντιμετωπίζουν μη διορθωμένο μισθολογικό χάσμα μεταξύ των φύλων της τάξης του 7,2% κατά την έναρξη της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας στην αγορά εργασίας της ΕΕ. Το χάσμα αυτό είναι περίπου το μισό του μισθολογικού χάσματος για όλους τους εργαζομένους, πράγμα που υποδηλώνει μεγαλύτερες μισθολογικές ανισότητες στους εργαζομένους μεγαλύτερης ηλικίας. Ωστόσο, η επισκόπηση επισημαίνει επίσης ότι οι μισθολογικές διαφορές μεταξύ νέων γυναικών και ανδρών είναι δύσκολο να εξηγηθούν βάσει των διαθέσιμων στοιχείων, ενώ η κατάσταση διαφέρει σημαντικά από χώρα σε χώρα. Επιπλέον, ορισμένες διαφορές στα χαρακτηριστικά των εργαζομένων έχουν ως αποτέλεσμα σημαντικές μισθολογικές διαφορές, αλλά λειτουργούν σε διαφορετικές κατευθύνσεις. Ειδικότερα, οι νέοι άνδρες τείνουν να κερδίζουν περισσότερα επειδή εργάζονται σε υψηλότερα αμειβόμενες οικονομικές δραστηριότητες, ενώ οι νέες γυναίκες τείνουν να αμείβονται περισσότερο επειδή έχουν καλύτερη εκπαίδευση. Η γεφύρωση του μισθολογικού χάσματος μεταξύ των φύλων επισημάνθηκε ως προτεραιότητα στη στρατηγική της Επιτροπής για την ισότητα των φύλων 2020-2025 Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση οδηγίας σχετικά με την ίση αμοιβή για όμοια εργασία μεταξύ ανδρών και γυναικών μέσω μισθολογικής διαφάνειας και μηχανισμών επιβολής. Η εν λόγω πρόταση συζητείται επί του παρόντος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , ,