Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει να τεθεί τέλος στην κατάχρηση εικονικών οντοτήτων για φορολογικούς σκοπούς εντός της ΕΕ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε στις 22/12/21 μια βασική πρωτοβουλία για την καταπολέμηση της κατάχρησης εικονικών οντοτήτων για αθέμιτους φορολογικούς σκοπούς. Με τη σημερινή πρόταση θα εξασφαλίζεται ότι οι οντότητες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίες έχουν μηδενική ή ελάχιστη οικονομική δραστηριότητα, δεν θα μπορούν να επωφελούνται από φορολογικά πλεονεκτήματα και δεν θα επιβαρύνουν οικονομικά τους φορολογούμενους. Επίσης, η σημερινή πρόταση θα συμβάλει στην προστασία των ισότιμων όρων ανταγωνισμού για τη συντριπτική πλειονότητα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, οι οποίες είναι καίριας σημασίας για την ανάκαμψη της ΕΕ, και θα εξασφαλίσει ότι οι απλοί φορολογούμενοι δεν υφίστανται πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση εξαιτίας όσων προσπαθούν να αποφύγουν την καταβολή του μεριδίου που τους αναλογεί.

Οι εικονικές οντότητες, ή οντότητες-γραμματοθυρίδες, μπορούν να έχουν χρήσιμες εμπορικές και επιχειρηματικές λειτουργίες, αλλά ορισμένοι διεθνείς όμιλοι ή ακόμη και φυσικά πρόσωπα τις καταχρώνται για σκοπούς επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού ή φοροδιαφυγής. Ορισμένες επιχειρήσεις κατευθύνουν χρηματοοικονομικές ροές προς εικονικές οντότητες σε δικαιοδοσίες με μηδενική ή πολύ χαμηλή φορολογία ή σε δικαιοδοσίες όπου είναι εύκολο να αποφευχθεί η καταβολή φόρων. Ομοίως, ορισμένα φυσικά πρόσωπα μπορούν να χρησιμοποιούν εικονικές οντότητες με σκοπό να προστατεύσουν περιουσιακά στοιχεία και ακίνητα από τους φόρους, είτε στη χώρα κατοικίας τους είτε στη χώρα όπου βρίσκονται τα περιουσιακά στοιχεία.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο LAWNET.

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , , ,