Ενημέρωση μελών του ΠΔΣ για το έργο του Πειθαρχικού Συμβουλίου «Νοέμβρης 2020 – Νοέμβρης 2021»

Το Πειθαρχικό Συμβούλιο με την ανάληψη των καθηκόντων του στις 5/11/2020 έθεσε ως προτεραιότητά του τη διασφάλιση της εφαρμογής των κανόνων δεοντολογίας του δικηγορικού επαγγέλματος. Η επιτάχυνση των διαδικασιών, η διαφάνεια στα πεπραγμένα του και η βελτίωση της εμπιστοσύνης προς το Πειθαρχικό Συμβούλιο είναι οι βασικοί άξονες στους οποίους εδράζεται το έργο του.
Με το παρόν σημείωμα σας ενημερώσουμε για τις ενέργειες που έχουν υλοποιηθεί κατά τη διάρκεια του τελευταίου χρόνου:
1. Έχουν δημιουργηθεί τρία μόνιμα κλιμάκια τα οποία εξετάζουν υποθέσεις, ενώ ένα από τα μέλη έχει αναλάβει την ευθύνη του συντονισμού της όλης δράσης του Πειθαρχικού Συμβουλίου. Σκοπός των τριών κλιμακίων είναι ο διαμοιρασμός υποθέσεων για ταχύτερη και αποτελεσματικότερη μελέτη. Πέραν των τριών μόνιμων κλιμακίων, συστήνονται όταν είναι αναγκαίο, και ad-hoc κλιμάκια για την εξέταση υποθέσεων.
Από τις 5 Νοεμβρίου 2020, ημερομηνία ανάληψης των καθηκόντων του, μέχρι σήμερα, το Πειθαρχικό Συμβούλιο επιλήφθηκε συνολικά 283 υποθέσεων, εκ των οποίων: Στις 109 εκδόθηκε απόφαση, στις 6 επιφυλάχθηκε απόφαση, στις 4 επιφυλάχθηκε ενδιάμεση απόφαση, οι 16 αποσύρθηκαν και οι 139 βρίσκονται στο στάδιο της εξέτασης.
Σημειώνεται ότι όταν ανέλαβε καθήκοντα το νέο Πειθαρχικό Συμβούλιο, υπήρχαν σε εκκρεμότητα 630 υποθέσεις, που αφορούσαν υποθέσεις από το έτος 2008 μέχρι και το 2020.
2. Αποφασίστηκε η ψηφιοποίηση των υποθέσεων, προκειμένου να υπάρχει η δυνατότητα ο ίδιος φάκελος να αποστέλλεται για μελέτη ταυτόχρονα σε πολλά μέλη. Η ψηφιοποίηση έχει ολοκληρωθεί σε ποσοστό 100% για τις υποθέσεις των ετών 2009-2020 και την ερχόμενη εβδομάδα θα αρχίσει για τις υποθέσεις του τρέχοντος έτους.
3. Έχει δημιουργηθεί ηλεκτρονικό αρχείο για την φύλαξη όλων των αποφάσεων του Πειθαρχικού Συμβουλίου για εύκολη αναφορά του Προέδρου και των μελών του Πειθαρχικού Συμβουλίου αλλά και των ενδιαφερομένων μερών.
4. Με σχετική απόφαση και ενέργειες προς την Πρόεδρο του Ανωτάτου Δικαστηρίου και την Αρχιπρωτοκολλητή, οι αποφάσεις πλέον όλων των Ποινικών Δικαστηρίων που αφορούν καταδίκες δικηγόρων, αποστέλλονται αυθημερόν στο Πειθαρχικό Συμβούλιο και αποφασίζεται κατά περίπτωση η έναρξη ή όχι πειθαρχικής διαδικασίας.
5. Έχουν υιοθετηθεί εσωτερικοί Κανονισμοί λειτουργίας του Πειθαρχικού Συμβουλίου και έχουν δημιουργηθεί ασφαλιστικές δικλείδες για θέματα σύγκρουσης συμφερόντων των ερευνώντων λειτουργών που διορίζονται, μέσω της ανάληψης ευθύνης και υπογραφής συγκεκριμένου εντύπου.
6. Έχει εκσυγχρονιστεί στην ιστοσελίδα του ΠΔΣ το τμήμα που αφορά το Πειθαρχικό Συμβούλιο.
7. Εξετάζεται εδώ και λίγους μήνες το ζήτημα που δημιουργείται στις περιπτώσεις όπου καταχωρείται κατηγορητήριο εναντίον δικηγόρου για σοβαρά ποινικά αδικήματα. Μελετάται τροποποίηση του Νόμου περί Δικηγόρων ούτως ώστε να αντιμετωπίζονται αυτές οι περιπτώσεις και ζητήθηκε γνωμάτευση για το θέμα της συνταγματικότητας της σκοπούμενης τροποποίησης.
8. Η μεταστέγαση του Πειθαρχικού Συμβουλίου από τα γραφεία της Νομικής Υπηρεσίας στα γραφεία του ΠΔΣ και η πρόσληψη ακόμη μίας λειτουργού αποτελούν επίσης βήματα προς επίλυση διαφόρων πρακτικών κυρίως ζητημάτων.
9. Αποφασίστηκε η δημοσιοποίηση σημαντικών αποφάσεων του Πειθαρχικού Συμβουλίου. Κατόπιν συνεννόησης με την Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η δημοσιοποίηση θα γίνεται στα πρώτυπα της ανωνυμοποίησης των δικαστικών αποφάσεων. Εξαίρεση θα αποτελούν οι περιπτώσεις αναστολής της άδειας άσκησης του δικηγορικού επαγγέλματος και της διαγραφής από το μητρώο των δικηγόρων, αφού σε αυτή την περίπτωση η δημοσιοποίηση του ονόματος εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον. Έχει δημιουργηθεί ειδικό τμήμα στην ιστοσελίδα του ΠΔΣ, κάτω από το «Πειθαρχικό Συμβούλιο», όπου έχουν ήδη αναρτηθεί οι πρώτες αποφάσεις.
Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος
Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , ,