Έκθεση Γενικού Ελεγκτή: Το πρόβλημα υποστελέχωσης στο Γραφείο της Επιτρόπου Νομοθεσίας αποτελεί τροχοπέδη στην υλοποίηση του εκσυγχρονισμού

H Eλεγκτική Υπηρεσία Κύπρου δημοσίευσε την Έκθεση της για τον έλεγχο του Γραφείου της Επιτρόπου Νομοθεσίας. Όπως αναφέρεται στην έκθεση, σκοπός του παρόντος ελέγχου είναι η παρακολούθηση (Follow up) των προηγούμενων ευρημάτων ελέγχου, όπως αυτά έχουν καταγραφεί στην Ειδική Έκθεση της Υπηρεσίας ΓΕΝ & ΕΠΔΠ/01/2017 και στην επιστολή ημερ. 7.11.2016 και η εξέταση κατά πόσο το ΓΕΝ έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για συμμόρφωση με τους Νόμους και Κανονισμούς και τις σχετικές εισηγήσεις μας.

Σύμφωνα με την Έκθεση, από τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι η νέα Επίτροπος έχει καταβάλει προσπάθειες για συμμόρφωση με τις προηγούμενες εισηγήσεις της Υπηρεσίας. Ωστόσο, τα προβλήματα με το προσωπικό αποτελούν τροχοπέδη στην υλοποίηση του βασικού όρου εντολής της Επιτρόπου, που είναι ο εκσυγχρονισμός, απλοποίηση, κωδικοποίηση ή/και  αναθεώρηση της εθνικής νομοθεσίας. “Τη στιγμή που δεκάδες Νόμοι, ορισμένοι θεμελιώδεις για το κράτος δικαίου, παραμένουν ως είχαν ή με ελάχιστες αλλαγές, από την περίοδο προ του 1960 και με δεδομένη την αναμενόμενη (λόγω έλλειψης νομικών γνώσεων) αδυναμία των Υπουργείων της Κυβέρνησης να συντάξουν νομικά πολύπλοκα νομοσχέδια (όπου τούτο απαιτείται), η Επίτροπος θα πρέπει να εξεύρει τρόπους για υπερπήδηση των προβλημάτων στελέχωσης και/ή να υιοθετήσει εναλλακτικές επιλογές. Η ενίσχυση με νέο προσωπικό ή τούτο σε συνδυασμό με μερικό εξωπορισμό της σύνταξης ή της αναθεώρησης συγκεκριμένων νομοσχεδίων, θα πρέπει να απασχολήσουν τόσο την Επίτροπο όσο και την Κυβέρνηση που θα κληθεί να εξασφαλίσει το προσωπικό ή τα πρόσθετα Κονδύλια”, αναφέρει ο Γενικός Ελεγκτής.  

“Σχετικά με τις δύο μόνιμες θέσεις του Προϋπολογισμού του 2020, ή Επίτροπος έλαβε απάντηση από τον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας στις 9.6.2020 ότι η πλήρωσή τους έχει ανασταλεί στη βάση της εγκυκλίου του Υπουργείου Οικονομικών με αρ. 1618”, σημειώνει ο Γενικός Ελεγκτής στα συμπεράσματα του. Επίσης, αναφέρει ότι η Επίτροπός ζήτησε από τον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας γραπτώς στις 19.5.2020 τη στελέχωση του Γραφείου της από τη Νομική Υπηρεσία και έλαβε αρνητική απάντηση, με πρόθεση να επανεξετάσει το θέμα μελλοντικά. Παρόλο που έχει κάνει πολλά διαβήματα για τη στελέχωση του Γραφείου της, εντούτοις δεν προβλέπει σύντομα λύση, καταλήγει η Έκθεση.

Διαβάστε την Έκθεση εδώ

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , ,