Δύσκολο να ποσοτικοποιηθεί η συνεισφορά της ΕΕ στη μείωση της παιδικής φτώχειας κρίνει το ΕΕΣ

Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΕΣ) προειδοποίησε σήμερα ότι «είναι σχεδόν αδύνατο να εκτιμηθεί πώς συμβάλλει η ΕΕ στις προσπάθειες των κρατών μελών για τη μείωση της παιδικής φτώχειας», καθώς όπως αναφέρει «η συνάφεια και η ισχύς των εξεταζόμενων μέσων της ΕΕ, είναι περιορισμένη επειδή δεν είναι νομικά δεσμευτικά – και πιο ισχυρά εργαλεία, όπως το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο ή η υποστήριξη από τα κονδύλια της ΕΕ, σπάνια αντιμετωπίζουν ειδικά την παιδική φτώχεια».

Ως εκ τούτου οι ελεγκτές ζητούν από την Κομισιόν για τη νέα περίοδο προγραμματισμού, τα εξής:

· να συμπεριλάβει δράσεις και στόχους για την αντιμετώπιση της παιδικής φτώχειας στο σχέδιο δράσης EPSR ·

· να προβεί σε εξασφάλιση σαφούς εσωτερικής καθοδήγησης για καταστάσεις που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ανά χώρα συστάσεις που να αντιμετωπίζουν  άμεσα την παιδική φτώχεια

· να στοχεύει και παρακολουθεί τις επενδύσεις για την αντιμετώπιση της παιδικής φτώχειας κατά την περίοδο 2021-2027 · και

· να φροντίσει να διασφαλίσει ότι επαρκείς αξιόπιστες αποδείξεις υποστηρίζουν την επικείμενη Ευρωπαϊκή Εγγύηση Παιδιού

Επιπλέον οι ελεγκτές  ότι η σύσταση της Κομισιόν  του 2013 «Επένδυση στα παιδιά: σπάσιμο του κύκλου των μειονεκτημάτων» ήταν μια θετική πρωτοβουλία της ΕΕ για την καταπολέμηση της παιδικής φτώχειας με ολοκληρωμένο τρόπο. Παρόλα αυτά, η απουσία μετρήσιμων στόχων και ορόσημων καθιστά αδύνατη την αξιολόγηση του πόσο καλά έχει εφαρμοστεί. Οι ελεγκτές καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι η σύσταση είχε ελάχιστο αντίκτυπο στις εθνικές πολιτικές των κρατών μελών.

Ο ευρωπαϊκός πυλώνας κοινωνικών δικαιωμάτων του 2017 (EPSR) είναι ένα άλλο μη δεσμευτικό μέσο που είναι διαθέσιμο για την καταπολέμηση της παιδικής φτώχειας. Οι ελεγκτές αναγνωρίζουν ότι το EPSR έχει αυξήσει την ευαισθητοποίηση σχετικά με τις κοινωνικές πολιτικές στην ΕΕ. Χαιρετίζουν το προτεινόμενο σχέδιο δράσης EPSR (2021) και σημειώνουν ότι η εφαρμογή του σχεδίου δράσης θα είναι κρίσιμη για την παροχή μιας επισκόπησης της προόδου των αρχών του EPSR.

Η καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», η οποία έθεσε ως στόχο την απομάκρυνση τουλάχιστον 20 εκατομμυρίων ανθρώπων από τη φτώχεια έως το 2020. Οι ελεγκτές επισημαίνουν ότι η πρόοδος προς τον στόχο ήταν περιορισμένη και ότι είναι απίθανο να επιτευχθεί. Το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο συντονίζει τις εθνικές προσπάθειες για την επίτευξη των στρατηγικών στόχων, κυρίως με την έκδοση ειδικών για κάθε χώρα συστάσεων στα κράτη μέλη για βασικά οικονομικά και κοινωνικά θέματα. Όμως, οι ελεγκτές διαπίστωσαν ότι οι αυτές σπάνια αντιμετωπίζουν ρητά την παιδική φτώχεια.

Τέλος, οι ελεγκτές τονίζουν το γεγονός ότι τα παιδιά που ζουν σε συνθήκες φτώχειας δεν αποτελούν ρητή ομάδα στόχου για υποστήριξη από την ΕΕ. Δεν είναι γνωστό πόση χρηματοδότηση έχει διατεθεί άμεσα για την καταπολέμηση της παιδικής φτώχειας ή τι έχει επιτευχθεί σε αυτόν τον τομέα. Κοιτώντας προς τα εμπρός, οι ελεγκτές προειδοποιούν ότι, λόγω αυτής της έλλειψης πληροφοριών, υπάρχει ο κίνδυνος να μην ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα και να μην είναι διαθέσιμα επαρκή κεφάλαια κατά το σχεδιασμό της μελλοντικής ευρωπαϊκής εγγύησης παιδιών ή άλλων πρωτοβουλιών πολιτικής.

Πηγή : ΚΥΠΕ

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , ,