Διορίστηκε ο νέος Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων

Ο κ. Wojciech Wiewiórowski διορίστηκε σήμερα από το Συμβούλιο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων (ΕΕΠΔ) για θητεία διάρκειας 5 ετών.

Ο κ. Wojciech Wiewiórowski, πολωνός υπήκοος, διετέλεσε αναπληρωτής επόπτης στον ΕΕΠΔ από το 2014. Προηγουμένως, διετέλεσε γενικός επιθεωρητής για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην αρμόδια για την προστασία δεδομένων αρχή της Πολωνίας, θέση την οποία κατείχε από το 2010.

Δείτε το Βιογραφικό του κ. Wojciech Wiewiórowski

Η κα Anna-Maja Henriksson, Υπουργός Δικαιοσύνης της φινλανδικής Προεδρίας του Συμβουλίου, δήλωσε: «Η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή αποτελούν θεμελιώδες δικαίωμα που κατοχυρώνεται από το δίκαιο της ΕΕ. Γνωρίζω ότι ο κ. Wiewiórowski και το προσωπικό του θα καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να συνδράμουν όλα τα θεσμικά όργανα της Ένωσης στην άσκηση αυτών των δικαιωμάτων. Απαιτούνται επίσης ειδικές δραστηριότητες όσον αφορά την εμφάνιση νέων τεχνολογιών.»

Ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων αποτελεί την ανεξάρτητη αρχή προστασίας δεδομένων της ΕΕ. Οι κύριες αποστολές του είναι να διασφαλίζει την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όταν τα θεσμικά όργανα της ΕΕ επεξεργάζονται τις προσωπικές πληροφορίες προσώπων, καθώς και να συμβουλεύει τα θεσμικά όργανα για όλα τα θέματα που αφορούν την επεξεργασία των εν λόγω δεδομένων. Ο ΕΕΠΔ συνεργάζεται επίσης στενά με τις εθνικές εποπτικές αρχές και με άλλους εποπτικούς φορείς για τη βελτίωση της συνοχής όσον αφορά την προστασία των πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα.

Ο διορισμός αποφασίστηκε κατόπιν κοινής συμφωνίας μεταξύ του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Δελτίο Τύπου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , ,